SPIS TREŚCI

Część pierwsza.

Zasady ogólne (art. 1-14)

Część druga.

Podstawowe prawa i wolności człowieka

Rozdział I.

Zasady ogólne (art. 15-20)

Rozdział II.

Wolności i prawa osobiste (art. 21-44)

Rozdział III.

Wolności i prawa polityczne (art. 45-48)

Rozdział IV.

Wolności i prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne (art. 49-58)

Rozdział V.

Cele społeczne (art. 59)

Rozdział VI.

Adwokat Ludu (art. 60-63)

Część trzecia.

Zgromadzenie

Rozdział I.

Wybory i kadencja (art. 64-67)

Rozdział II.

Deputowani (art.68-73)

Rozdział III.

Organizacja i funkcjonowanie (art. 74-80)

Rozdział IV.

Tryb ustawodawczy (art.81-85)

Część czwarta.

Prezydent Republiki (art. 86-94)

Część piąta.

Rada Ministrów (art. 95-107)

Część szósta.

Samorząd terytorialny(art.108-115)

Część siódma.

Akty normatywne i umowy międzynarodowe

Rozdział I.

Akty normatywne (art.116-120)

Rozdział II.

Umowy międzynarodowe (art. 121-123)

Część ósma.

Sąd Konstytucyjny (art.124-134)

Część dziewiąta.

Sądy (art. 135-147)

Część dziesiąta.

Prokuratura (art. 148-149)

Część jedenasta.

Referendum (art. 150-152)

Część dwunasta.

Centralna Komisja Wyborcza (art. 153-154)

Część trzynasta.

Finanse publiczne (art. 155-161)

Część czternasta.

Najwyższa Kontrola Państwa (art. 162-165)

Część piętnasta.

Siły zbrojne (art. 166-169)

Część szesnasta.

Środki nadzwyczajne (art. 170-176)

Część siedemnasta.

Zmiana konstytucji (art. 177)

Część osiemnasta.

Postanowienia przejściowe i końcowe (art. 178-183)