3. RZĄD REPUBLIKI CHORWACJI

Artykuł 107

Rząd Republiki Chorwacji sprawuje władzę wykonawczą zgodnie z Konstytucją i ustawami.

 

 

 

Artykuł 108[1]

Rząd Republiki Chorwacji składa się z premiera, jednego lub kilku wicepremierów i ministrów.  

 Premier oraz pozostali członkowie Rządu nie mogą piastować żadnego stanowiska publicznego ani zawodowego bez zgody Rządu.

Artykuł 109[2]

Skład Rządu proponuje osoba, której Prezydent Republiki powierzył misję tworzenia Rządu.

Natychmiast po utworzeniu Rządu, a najpóźniej w ciągu 30 dni od przyjęcia misji jego tworzenia, osoba desygnowana ma obowiązek przedstawić program i skład Rządu Chorwackiemu Saborowi i wnieść o uchwalenie wotum zaufania.

Rząd obejmuje obowiązki po udzieleniu mu wotum zaufania większością głosów wszystkich deputowanych Chorwackiego Saboru.

Premier i członkowie Rządu składają uroczystą przysięgę przed Chorwackim Saborem. Tekst przysięgi określa ustawa.

Na podstawie uchwały Chorwackiego Saboru o udzieleniu wotum zaufania dla Rządu decyzję o powołaniu premiera podejmuje Prezydent Republiki za kontrasygnatą Przewodniczącego Chorwackiego Saboru, a decyzję o powołaniu członków Rządu podejmuje premier za kontrasygnatą Przewodniczącego Chorwackiego Saboru.

Artykuł 110[3]

Jeśli osoba desygnowana nie utworzy Rządu w ciągu 30 dni od daty przyjęcia misji, Prezydent Republiki może przedłużyć jej misję najdłużej o kolejne 30 dni.

Jeśli i w tym terminie osoba desygnowana nie zdoła utworzyć Rządu albo jeśli Chorwacki Sabor nie udzieli wotum zaufania zaproponowanemu Rządowi, Prezydent Republiki powierza misję utworzenia Rządu innej osobie.

Artykuł 111

Jeśli Rząd nie zostanie powołany zgodnie z art. 109 i 110 Konstytucji, Prezydent Republiki powołuje tymczasowy Rząd pozapartyjny i jednocześnie zarządza przedterminowe wybory do Chorwackiego Saboru[4].

Artykuł 112[5]

Rząd Republiki Chorwacji:

- przedkłada projekty ustaw i innych aktów Chorwackiemu Saborowi;

- przedkłada projekt budżetu i roczne rachunki państwa;

- wykonuje ustawy i inne uchwały Chorwackiego Saboru;

- wydaje rozporządzenia wykonawcze;

                      - prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną;

                      - kieruje i nadzoruje prace administracji państwowej;

                     - dba o rozwój gospodarczy kraju;

- nadaje kierunek działalności i rozwojowi służb publicznych;

- wykonuje inne czynności określone w Konstytucji i ustawie.

Artykuł 113[6]

Strukturę, tryb pracy i podejmowania decyzji oraz rodzaje aktów podejmowanych przez Rząd określa ustawa i jego regulamin.

Artykuł 114[7]

Rząd ponosi odpowiedzialność wobec Chorwackiego Saboru.

Premier i członkowie Rządu odpowiadają solidarnie za decyzje podejmowane przez Rząd, a indywidualnie za swój zakres działania.

Artykuł 115[8]

Jedna piąta deputowanych do Chorwackiego Saboru może postawić wniosek o głosowanie nad wotum zaufania wobec premiera, poszczególnych członków Rządu albo całego Rządu.

Wniosek o udzielenie wotum zaufania dla  Rządu może postawić także premier.

Dyskusji i głosowania nad wotum zaufania nie można przeprowadzić przed upływem siedmiu dni od daty złożenia wniosku Chorwackiemu Soborowi.

Dyskusja i głosowanie nad wotum zaufania muszą zostać przeprowadzone w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku Chorwackiemu Saborowi.

Uchwała o wyrażeniu wotum nieufności zostaje przyjęta, jeśli głosowała za nim większość wszystkich deputowanych Chorwackiego Saboru.

Jeśli Chorwacki Sabor odrzuci wniosek o wyrażenie wotum nieufności, deputowani, którzy go zgłosili, nie mogą ponownie postawić tego samego wniosku przed upływem sześciu miesięcy. 

Jeśli w głosowaniu wyrażono wotum nieufności wobec premiera albo całego Rządu, premier i Rząd składają dymisję. Jeśli w ciągu 30 dni nie zostanie udzielone wotum zaufania wobec nowej osoby desygnowanej do utworzenia Rządu i wobec członków Rządu, których ta osoba przedstawi, Przewodniczący Chorwackiego Saboru informuje o tym Prezydenta Republiki Chorwacji. Po otrzymaniu tej informacji Prezydent Republiki natychmiast postanawia o rozwiązaniu Chorwackiego Saboru i jednocześnie zarządza nowe wybory do Chorwackiego Saboru.

Jeśli w głosowaniu wyrażono wotum nieufności wobec członka Rządu, premier może przedstawić Chorwackiemu Saborowi inną osobę na jego miejsce i wnioskować o udzielenie wotum zaufania wobec niej albo premier i Rząd mogą złożyć dymisję.

We wszystkich przypadkach, kiedy premier i Rząd złożą dymisję, postępuje się zgodnie z ust. 7 niniejszego artykułu.

Artykuł 116[9]

Strukturę i zadania administracji państwowej oraz sposób ich wykonywania  określa ustawa.

Określone zadania administracji państwowej mogą zostać przekazane ustawą organom jednostek samorządu lokalnego i okręgowego (regionalnego) oraz osobom prawnym sprawującym władzę publiczną.

Ustawa i inne przepisy regulują status urzędników państwowych i status innych pracowników państwowych.

 [1] Art.108 w brzmieniu nadanym  ustawą z 9 XI 2000 r. (przyp. red.).

[2] Art. 109 w brzmieniu nadanym ustawą ww. (przyp. red.).

[3] Art. 110 wprowadzony ustawą ww. (przyp. red.).

[4] Art. 111 wprowadzony ustawą ww. (przyp. red.).

[5] Art. 112 wprowadzony ustawą ww. (przyp. red.).

[6] Art. 113 w brzmieniu nadanym ustawą z 9 XI 2000 r.  (przyp. red.).                                        

[7] Art. 114 w brzmieniu nadanym ustawą ww.  (przyp. red.).

[8] Art. 115 w brzmieniu nadanym ustawą  z 9 XI 2000 r.  oraz ustawą z 28 III 2001 r. (przyp. red.).

[9] Art. 116 w brzmieniu nadanym ustawą z 9 XI 2000 r.  (przyp. red.).