5. PROKURATURA [1]

Artykuł 124

Prokuratura jest odrębnym i niezależnym organem wymiaru sprawiedliwości, w którego kompetencjach leży postępowanie przeciwko sprawcom czynów karalnych i innych przestępstw, podejmowanie czynności prawnych w celu ochrony majątku Republiki Chorwacji oraz stosowanie środków prawnych w celu ochrony Konstytucji i ustaw.

 Prokuratora Generalnego Republiki Chorwacji powołuje na czteroletnią kadencję Chorwacki Sabor, na wniosek Rządu Republiki Chorwacji, po uprzednim zasięgnięciu opinii właściwej komisji Chorwackiego Saboru.

Obejmując funkcję prokuratorów po raz pierwszy, zastępcy prokuratora są powoływani na kadencję pięcioletnią. Po ponownym mianowaniu zastępca prokuratora pełni swoją funkcję na stałe.

Zastępców prokuratora, zgodnie z Konstytucją i ustawą, powołuje, odwołuje i o ich odpowiedzialności dyscyplinarnej decyduje Rada Prokuratury. Radę Prokuratury wybiera Chorwacki Sabor w sposób i w trybie określonym ustawą. Większość członków Rady Prokuratury muszą stanowić zastępcy prokuratora.

Kierownicy urzędów prokuratury nie mogą być wybierani do Rady Prokuratury.

Zakres działania, strukturę  i tryb pracy Rady Prokuratury określa ustawa.

Tworzenie, strukturę i tryb pracy prokuratury określa ustawa.

 [1] Nowy podtytuł  wraz z art. 124 został wprowadzony ustawą z 8 XI 2000 r. (przyp. red.).