VI. SAMORZĄD DZIELNICOWY, LOKALNY I OKRĘGOWY (REGIONALNY)[1]

Artykuł 132[2]

Obywatelom gwarantuje się prawo do samorządu lokalnego i okręgowego (regionalnego).

Prawo do samorządu terytorialnego realizuje się poprzez lokalne, okręgowe (regionalne) organy przedstawicielskie, złożone z członków wybranych w wolnych wyborach i w głosowaniu tajnym na podstawie bezpośredniego, równego i powszechnego prawa wyborczego.

Obywatele mogą bezpośrednio uczestniczyć w zarządzaniu sprawami lokalnymi poprzez zgromadzenia, referenda i inne formy bezpośredniego decydowania, zgodnie z ustawą i statutem.

Artykuł 133[3]

Jednostkami samorządu lokalnego są gminy i miasta, ich obszary ustala się w sposób określony ustawą. Ustawa może ustanowić także inne jednostki samorządu lokalnego.

Jednostkami samorządu okręgowego (regionalnego) są żupanie. Obszar żupanii ustala się w sposób określony ustawą.

W drodze ustawy można nadać miastu stołecznemu Zagrzeb status żupanii, a większym miastom w Republice Chorwacji kompetencje żupanii.

W ośrodkach miejskich lub ich częściach można, zgodnie z ustawą, tworzyć formy samorządu dzielnicowego.

Artykuł 134[4]

Jednostki samorządu lokalnego wykonują zadania o zasięgu lokalnym, które bezpośrednio zaspokajają potrzeby obywateli, zwłaszcza dotyczące zagospodarowania osiedla, mieszkalnictwa, gospodarki przestrzennej i planowania urbanistycznego, działalności komunalnej, opieki nad dziećmi, opieki socjalnej, podstawowej opieki zdrowotnej, wychowania i szkolnictwa podstawowego, kultury, kultury fizycznej i sportu, ochrony konsumentów, ochrony środowiska naturalnego i poprawy jego stanu, ochrony przeciwpożarowej i cywilnej.

Jednostki samorządu okręgowego (regionalnego) wykonują zadania ważne dla okręgu (regionu), zwłaszcza dotyczące szkolnictwa, opieki zdrowotnej, gospodarki przestrzennej i planowania urbanistycznego, rozwoju gospodarczego, komunikacji i infrastruktury komunikacyjnej oraz planowania i rozwoju sieci instytucji oświatowych, służby zdrowia, socjalnych i kulturalnych.

Zadania lokalnego i okręgowego (regionalnego) zakresu  działania określa ustawa. Przy rozdziale tych zadań pierwszeństwo będą miały jednostki najbliższe obywatelowi.

Przy określaniu zakresu działania jednostek samorządu lokalnego i okręgowego (regionalnego) należy wziąć pod uwagę rozległość i charakter zadań oraz wymóg skuteczności i ekonomiki.

Artykuł 135[5]

Jednostki samorządu lokalnego i okręgowego (regionalnego) mają prawo, w ramach ustawy, określać w statutach swoją organizację wewnętrzną i zakres działania swoich organów oraz dostosować je do lokalnych potrzeb i możliwości.

 

 

 

Artykuł 136

Jednostki samorządu lokalnego i okręgowego (regionalnego) są samodzielne w rozwiązywaniu spraw lokalnych; nadzorowi właściwych organów państwowych podlega tylko zgodność ich działań z Konstytucją i ustawami[6].

Artykuł 137[7]

Jednostki samorządu lokalnego i okręgowego (regionalnego) mają prawo do własnych dochodów, którymi swobodnie dysponują w celu wykonywania zadań z zakresu swojej działalności.

Dochody jednostek samorządu lokalnego i okręgowego (regionalnego) muszą odpowiadać kompetencjom przewidzianym w Konstytucji i ustawie.

Państwo ma obowiązek pomagać finansowo słabszym jednostkom samorządu lokalnego, zgodnie z ustawą.

 [1] Nowe brzmienie tytułu rozdziału VI nadano ustawą ww. ( przyp. red.).

[2] Art. 132 w brzmieniu nadanym ustawą  ww. ( przyp. red.).

[3]  Art. 133 w brzmieniu nadanym ustawą z 9 XI 2000 r. ( przyp. red.).

[4] Art. 134 wprowadzony  ustawą ww. ( przyp. red.).  

[5] Art. 135 wprowadzony  ustawą ww. ( przyp. red.).

[6] Art. 136 w brzmieniu nadanym ustawą z 9 XI 2000 r. ( przyp. red.).

[7] Art. 137 w brzmieniu nadanym ustawą ww. ( przyp. red.).