VII. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

 

1. UMOWY MIĘDZYNARODOWE

Artykuł 138

Zgodnie z Konstytucją, ustawą i zasadami prawa międzynarodowego zawieranie umów międzynarodowych, w zależności od charakteru i przedmiotu umowy międzynarodowej, należy do kompetencji Chorwackiego Saboru, Prezydenta Republiki i Rządu Republiki Chorwacji[1].

Artykuł 139[2]

Chorwacki Sabor wyraża zgodę na umowy międzynarodowe, które wymagają uchwalenia albo zmiany ustaw, umowy międzynarodowe o charakterze wojskowym lub politycznym oraz umowy międzynarodowe ustanawiające finansowe zobowiązania Republiki Chorwacji.

Umowy międzynarodowe, które przekazują organizacji międzynarodowej albo związkowi międzynarodowemu kompetencje normowane w Konstytucji Republiki Chorwacji, wymagają wyrażenia zgody przez Chorwacki Sabor większością dwóch trzecich głosów wszystkich deputowanych.

Prezydent Republiki podpisuje dokumenty dotyczące ratyfikacji, przystąpienia, zatwierdzenia lub przyjęcia umów międzynarodowych, na które Chorwacki Sabor wyraził zgodę na podstawie ust. 1 i 2 niniejszego artykułu.

Umowy międzynarodowe, które nie wymagają wyrażenia zgody przez Chorwacki Sabor, zawiera Prezydent Republiki na wniosek Rządu albo Rząd Republiki Chorwacji.

Artykuł 140

Umowy międzynarodowe, które zostały zawarte i ratyfikowane zgodnie z Konstytucją i które są obowiązujące, stanowią element wewnętrznego porządku prawnego Republiki Chorwacji, a ich moc prawna jest wyższa od ustaw. Postanowienia umów międzynarodowych mogą być zmieniane albo uchylane tylko na warunkach i w trybie przewidzianych w tych umowach albo zgodnie z ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego[3].

 [1] Art. 138 w brzmieniu nadanym ustawą ww. ( przyp. red.).

[2] Ust. 2 i 3  art. 139 dodano ustawą ww. ( przyp. red.).

[3]Art. 140 w brzmieniu nadanym  ustawą z 12 XII 1997 r. ( przyp. red.).