USTAWA ZASADNICZA O GODNOŚCI LUDZKIEJ I WOLNOŚCI22)
 
 

Artykuł 1
Zasady podstawowe

Podstawowe prawa człowieka w Izraelu zasadzają się na uznaniu wartości istoty ludzkiej, świętości życia ludzkiego oraz zasady, że wszystkie osoby są wolne; prawa te powinny być urzeczywistniane w duchu zasad przyjętych w Deklaracji o Utworzeniu Państwa Izrael.

Artykuł 1A
Cel

Celem niniejszej Ustawy Zasadniczej jest ochrona godności ludzkiej i wolności,  tak aby utwierdzić w ustawie zasadniczej wartości Państwa Izrael jako państwa żydowskiego i demokratycznego.

Artykuł 2
Nienaruszalność życia, integralności fizycznej i godności

Życie, integralność fizyczna i godność każdej osoby są nienaruszalne.
 
 

Artykuł 3
Ochrona własności

Własność każdej osoby jest nienaruszalna.

Artykuł 4
Ochrona życia, integralności fizycznej j i godności

Każda osoba ma prawo do ochrony życia, integralności fizycznej i godności.

Artykuł 5
Wolność osobista

Niedopuszczalne jest pozbawienie lub ograniczenie wolności osoby przez aresztowanie, ekstradycję lub w inny sposób.

Artykuł 6
Opuszczanie Izraela i wjazd do Izraela

(a) Każda osoba ma prawo opuścić Izrael.
(b) Każdy obywatel Izraela ma prawo powrotu do kraju z zagranicy.

Artykuł 7
Prywatność

(a) Każda osoba ma prawo do ochrony prywatności i intymności swojego życia.
(b) Niedopuszczalne jest wkroczenie na teren prywatny należący do osoby, która nie wyraziła na to zgody.
(c) Nie przeprowadza się przeszukania osoby, ani terenu prywatnego i rzeczy należących do danej osoby.
(d) Niedopuszczalne jest naruszenie tajności wypowiedzi ustnych osoby, jej pism i zapisków.

Artykuł 8
Ograniczenie praw

Prawa zagwarantowane w niniejszej Ustawie Zasadniczej mogą zostać ograniczone wyłącznie w niezbędnym zakresie przez ustawę zgodną z wartościami uznanymi w Państwie Izrael, wydaną w uzasadnionym celu, lub przez rozporządzenia wydane na podstawie wyraźnego upoważnienia takiej ustawy.
 
 

Artykuł 9
Zastrzeżenie dotyczące sił bezpieczeństwa

Prawa zagwarantowane w niniejszej ustawie, przysługujące osobom odbywającym służbę w Obronnych Siłach Zbrojnych Izraela, Policji Izraelskiej, Służbie Więziennej lub innych służbach bezpieczeństwa państwa nie mogą zostać ograniczone lub obwarowane określonymi warunkami inaczej niż w drodze ustawy i w zakresie nie szerszym, niż wymaga tego istota i charakter służby.
 
 

Artykuł 10
Obowiązywanie aktów normatywnych

Niniejsza Ustawa Zasadnicza nie narusza obowiązywania aktów normatywnych obowiązujących przed jej wejściem w życie.
 
 

Artykuł 11
Stosowanie

Wszelkie władze państwowe mają obowiązek przestrzegania praw zagwarantowanych w niniejszej Ustawie Zasadniczej.
 
 

Artykuł 12
Stabilność Ustawy Zasadniczej

Rozporządzenia nadzwyczajne nie mogą zmieniać niniejszej Ustawy Zasadniczej, czasowo jej zawieszać ani określać warunków jej stosowania; jednakże, jeżeli zachodzi stan zagrożenia państwa, ogłoszony na podstawie artykułu 9 Dekretu o prawie i administracji z roku 5708-1948, na podstawie wymienionego artykułu mogą zostać wydane rozporządzenia nadzwyczajne, które znoszą lub ograniczają prawa zagwarantowane w niniejszej Ustawie Zasadniczej pod warunkiem, że takie zniesienie lub ograniczenie praw zostało wprowadzone w uzasadnionym celu,  na niezbędny okres i w niezbędnym zakresie.
 22)Ustawa Zasadnicza ustanowiona w 1994 r.