Rozdział VII

RZĄD REPUBLIKI LITEWSKIEJ

Artykuł 91

Rząd Republiki Litewskiej tworzą Prezes Rady Ministrów i ministrowie.

Artykuł 92

Prezesa Rady Ministrów powołuje i odwołuje Prezydent Republiki za zgodą Sejmu.

Ministrów powołuje i odwołuje Prezydent Republiki na wniosek Prezesa Rady Ministrów.

Prezes Rady Ministrów nie później niż w ciągu 15 dni od swego powołania przedstawia Sejmowi utworzony przez siebie i zaaprobowany przez Prezydenta Republiki Rząd oraz przedstawia program Rządu.

Rząd składa na ręce Prezydenta Republiki dymisję po wyborach do Sejmu albo po wyborze Prezydenta Republiki.

Nowy Rząd otrzymuje prawo działania, jeżeli uczestniczący w posiedzeniu Sejmu członkowie Sejmu większością głosów zaaprobują jego program.

Artykuł 93

Obejmując urząd Prezes Rady Ministrów i ministrowie składają w Sejmie przysięgę dochowania wierności Republice Litewskiej oraz przestrzegania Konstytucji i ustaw. Tekst przysięgi określa ustawa o Rządzie.

Artykuł 94

Rząd Republiki Litewskiej:

1)zarządza sprawami kraju, strzeże nienaruszalności terytorium Republiki Litewskiej, gwarantuje bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny;

2)wykonuje ustawy i uchwały Sejmu w sprawie wykonania ustaw, a także zarządzenia 11 Prezydenta Republiki;

3)koordynuje działalność ministerstw i innych instytucji rządowych;

4)przygotowuje projekt budżetu państwa i wnosi go Sejmowi; kieruje wykonaniem budżetu, przedkłada Sejmowi sprawozdanie z wykonania budżetu;

5)przygotowuje projekty ustaw i wnosi je do Sejmu do rozpatrzenia;

6)nawiązuje stosunki dyplomatyczne i rozwija więzi z innymi państwami oraz organizacjami międzynarodowymi;

7)wykonuje inne obowiązki, nałożone przez Konstytucję i ustawy.

Artykuł 95

Sprawy związane z kierowaniem państwem Rząd Republiki Litewskiej rozstrzyga podczas swych posiedzeń, w drodze uchwał podejmowanych większością głosów wszystkich członków. W posiedzeniach Rządu może brać udział Kontroler Państwowy.

Uchwały Rządu podpisuje Prezes Rady Ministrów i właściwy minister.

Artykuł 96

Rząd Republiki Litewskiej ponosi solidarną odpowiedzialność przed Sejmem za swą ogólną działalność.

Ministrowie ponoszą odpowiedzialność za kierowanie powierzonymi im działami administracji państwowej przed Sejmem i Prezydentem Republiki a bezpośrednio podlegają Prezesowi Rady Ministrów.

Artykuł 97

Prezes Rady Ministrów reprezentuje Rząd Republiki Litewskiej i kieruje jego pracami.

Jeżeli Prezesa Rady Ministrów nie ma lub jeżeli nie może on pełnić swych obowiązków, Prezydent Republiki, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, powierza pełnienie jego obowiązków jednemu z ministrów na czas nie dłuższy niż 60 dni. W braku takiego wniosku Prezydent Republiki powierza jednemu z ministrów pełnienie obowiązków Prezesa Rady Ministrów.

Artykuł 98

Minister kieruje ministerstwem, rozstrzyga kwestie należące do zakresu działania ministerstwa oraz wykonuje inne czynności przewidziane przez ustawę.

Czasowe zastępstwo ministra może sprawować tylko inny członek Rządu wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów.

Artykuł 99

Prezes Rady Ministrów i ministrowie nie mogą pełnić żadnych innych funkcji z wyboru lub mianowania, ani pracować w przedsiębiorstwach, instytucjach handlowych lub innych instytucjach lub zakładach prywatnych, ani też otrzymywać jakiegokolwiek innego wynagrodzenia oprócz przewidzianego z racji sprawowanych obowiązków w Rządzie oraz wynagrodzenia za działalność twórczą.

Artykuł 100

Prezes Rady Ministrów i ministrowie nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej ani aresztowani, nie może też być w żaden inny sposób ograniczana ich wolność bez uprzedniej zgody Sejmu, a w okresie między sesjami Sejmu --- bez uprzedniej zgody Prezydenta Republiki.

Artykuł 101

Na żądanie Sejmu, Rząd lub poszczególni ministrowie przedstawiają sprawozdania ze swej działalności.

Jeżeli zmienia się więcej niż połowa ministrów, Rząd musi ponownie otrzymać aprobatę Sejmu. W przeciwnym razie jest obowiązany podać się do dymisji.

Rząd podaje się do dymisji także w następujących przypadkach:

1)jeżeli Sejm dwa razy z rzędu nie zaaprobuje programu nowo utworzonego Rządu;

2)jeżeli Sejm w tajnym głosowaniu większością głosów ogólnej liczby członków Sejmu wyrazi Rządowi albo Prezesowi Rady Ministrów wotum nieufności;

3)jeżeli Prezes Rady Ministrów złoży rezygnację lub umrze;

4)po wyborach do Sejmu, kiedy tworzony jest nowy Rząd.

Minister jest obowiązany podać się do dymisji, jeżeli w tajnym głosowaniu więcej niż połowa ogólnej liczby członków Sejmu wyrazi mu wotum nieufności.

Dymisję Rządu lub ministra przyjmuje Prezydent Republiki.


11 W oryginale: dekretus – stanowią one jedną z kategorii zarządzeń, o których ogólnie mowa w art. 85.

Rozdział następny