Konstytucja Republiki Macedonii
SPIS TREŚCI

PREAMBUŁA
I. POSTANOWIENIA PODSTAWOWE
(art. 1 - art. 8)
II. PODSTAWOWE WOLNOŚCI I PRAWA CZŁOWIEKA I OBYWATELA
 • 1. Wolności i prawa obywatelskie i polityczne (art. 9 - art. 29)
 • 2. Prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne (art. 30 - art. 49)
 • 3. Gwarancje podstawowych wolności i praw (art. 50 - art. 54)
 • 4. Podstawy stosunków gospodarczych (art. 55 - art. 60)
  III. STRUKTURA WŁADZ PAŃSTWOWYCH
 • 1. Zgromadzenie Republiki Macedonii (art. 61 - art. 78)
 • 2. Prezydent Republiki Macedonii (art. 79 - art. 87)
 • 3. Rząd Republiki Macedonii (art. 88 - art. 97)
 • 4. Sądownictwo (art. 98 - art. 105)
 • 5. Prokuratura (art. 106 - art. 107)
  IV. TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY REPUBLIKI MACEDONII
  (art. 108 - art. 113)
  V. SAMORZĄD TERYTORIALNY
  (art. 114 - art. 117)
  VI. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
  (art. 118 - art. 121)
  VII. OBRONA REPUBLIKI, STAN WOJNY I STAN WYJĄTKOWY
  (art.122 - art.128)
  VIII. ZMIANA KONSTYTUCJI
  (art.129 - art. 131)
  IX. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
  (art.132 - art.134)
  POPRAWKI DO KONSTYTUCJI REPUBLIKI MACEDONII

  Powrót do początku