KONSTYTUCJA REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ1)

PREAMBUŁA

25 kwietnia 1974 r., wieńcząc długotrwały opór ludu portugalskiego i wyrażając jego głębokie uczucia, Ruch Sił Zbrojnych 2) obalił reżym faszystowski.

Wyzwolenie Portugalii spod dyktatury, ucisku i kolonializmu stanowiło rewolucyjną przemianę i zapoczątkowało historyczny przełom w społeczeństwie portugalskim.

Rewolucja przywróciła Portugalczykom podstawowe prawa i wolności. Korzystając z tych praw i wolności, prawowici przedstawiciele ludu zgromadzili się, aby opracować Konstytucję odpowiadającą aspiracjom kraju.

Zgromadzenie Konstytucyjne potwierdza postanowienie ludu portugalskiego, aby bronić niepodległości narodowej, zagwarantować prawa podstawowe obywateli, ustanowić fundamentalne zasady demokracji, zapewnić prymat demokratycznego państwa prawnego i otworzyć drogę do stworzenia społeczeństwa socjalistycznego, szanując wolę ludu portugalskiego i mając na celu budowę kraju bardziej wolnego, bardziej sprawiedliwego i bardziej braterskiego.

Zgromadzenie Konstytucyjne, zebrawszy się na posiedzeniu plenarnym 2 kwietnia 1976 r., zatwierdza i uchwala niniejszą Konstytucję Republiki Portugalskiej.

 


1) Podstawę przekładu stanowił tekst konstytucji w języku portugalskim opublikowany pt. Constituiçao da República Portuguesa: 4 revisao nos termos da Lei Constitucional n.1/97, 20 de Setembro. Introd. Jorge Miranda. Lisboa: Principia, 1997. W toku prac nad polskim przekładem posiłkowo korzystano także z angielsko- i francuskojęzycznej wersji konstytucji (przyp. red.).

2) W oryginale: "Movimento das Forças Armadas" (wszystkie przypisy do tekstu konstytucji pochodzą od tłumacza).