ROZDZIAŁ I

Założenia Ogólne

Art. 1. Ukraina jest suwerennym i niepodległym, demokratycznym, socjalnym państwem prawnym.

Art. 2. Suwerenność Ukrainy rozciąga się na całe jej terytorium.
Ukraina jest państwem unitarnym.
Terytorium Ukrainy w obecnych granicach stanowi nienaruszalną całość.

Art. 3. Człowiek, jego życie i zdrowie, honor i godność, nietykalność i bezpieczeństwo są na Ukrainie najwyższymi wartościami społecznymi.
Prawa i wolności człowieka oraz ich gwarancje określają istotę i kierunek działalności państwa. Państwo odpowiada przed jednostką za swoją działalność. Usankcjonowanie i zabezpieczenie praw i wolności człowieka jest głównym obowiązkiem państwa.

Art. 4. Na Ukrainie przyznaje sie tylko jedno obywatelstwo. Podstawy do nabycia i utraty obywatelstwa Ukrainy określa ustawa.

Art. 5. Ukraina jest republiką.
Suwerenem i jedynym źródłem władzy jest lud. Lud sprawuje władzę bezpośrednio i poprzez organy władzy państwowej oraz organy samorządu lokalnego.
Prawo do określenia i zmiany ustroju konstytucyjnego należy wyłącznie do ludu. Państwo, jego organy albo osoby sprawujące funkcje urzędowe nie mogą uzurpować sobie tego prawa.
Nikt nie może uzurpować sobie władzy państwowej.

Art. 6. Władza państwowa na Ukrainie jest sprawowana z zachowaniem zasady podziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.
Organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej sprawują swoje funkcje w granicach określonych w niniejszej Konstytucji i zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy.

Art. 7. Na Ukrainie uznaje się i gwarantuje się samorząd lokalny.

Art. 8. Na Ukrainie uznaje się jako obowiązującą zasadę zwierzchnictwo prawa.
Konstytucja Ukrainy ma najwyższą moc prawną. Ustawy i inne akty normatywne uchwala się na podstawie i w zgodności z Konstytucją Ukrainy.
Normy Konstytucji mają bezpośrednie zastosowanie. Gwarantuje się możliwość obrony przed sądem konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela, bezpośrednio na podstawie Konstytucji Ukrainy.

Art. 9. Obowiązujące, za zgodą Rady Najwyższej Ukrainy, umowy międzynarodowe są częścią ustawodawstwa narodowego Ukrainy.
Zawarcie umów międzynarodowych pozostających w sprzeczności z Konstytucją Ukrainy, jest możliwe dopiero po wniesieniu odpowiednich zmian w Konstytucji Ukrainy.

Art. 10. Językiem państwowym na Ukrainie jest język ukraiński.
Państwo zapewnia wszechstronny rozwój i funkcjonowanie języka ukraińskiego we wszystkich sferach życia społecznego na całym terytorium Ukrainy.
Na Ukrainie gwarantuje się swobodny rozwój, używanie i ochronę języka rosyjskiego oraz innych języków mniejszości narodowych Ukrainy.
Państwo popiera naukę języków obcych umożliwiających porozumiewanie się między narodami.
Możliwość stosowania różnych języków na Ukrainie gwarantuje konstytucja Ukrainy, a określa ustawa.

Art. 11. Państwo popiera konsolidację i rozwój narodu ukraińskiego, jego historyczną świadomość, tradycję, i kulturę, a także rozwój etniczny, kulturowy, językowy i religijny tożsamości wszystkich rdzennych ludów i mniejszości narodowych Ukrainy.

Art. 12. Ukraina troszczy się o narodowo-kulturowe i językowe potrzeby Ukraińców mieszkających poza granicami kraju.

Art. 13. Ziemia, jej bogactwa, przestworza, zasoby wodne i inne zasoby naturalne znajdujące się na terytorium Ukrainy, zasoby naturalne szelfu kontynentalnego, wyłączonej (morskiej) strefy ekonomicznej są własnością ludu ukraińskiego. W zakresie wyznaczonym przez niniejszą Konstytucję, prawa właściciela, w imieniu ludu ukraińskiego, wykonują organy władzy państwowej oraz organy samorządu lokalnego .
Każdy obywatel ma prawo do korzystania, zgodnie z obowiązującymi ustawami, z objektów przyrody, stanowiących własność ludu.
Własność zobowiązuje. Własność nie powinna być wykorzystywana ze szkodą dla człowieka i społeczeństwa.
Państwo zapewnia ochronę praw wszystkich właścicieli i użytkowników oraz społeczny charakter gospodarki. Wszystkie podmioty prawa własności są równe wobec prawa.

Art. 14. Ziemia jest podstawowym bogactwem narodowym znajdującym się pod specjalną ochroną państwa.
Gwarantuje się prawo własności ziemi. Prawo to mogą nabywać i realizować obywatele, osoby prawne i państwo, wyłącznie zgodnie z ustawą.

Art. 15. Życie społeczne na Ukrainie opiera się na zasadach politycznego, ekonomicznego i ideologicznego pluralizmu.
Żadna ideologia nie może być uznana przez państwo za obowiązującą.
Cenzura jest zabroniona.
Państwo gwarantuje swobodę działalności politycznej, o ile nie zabrania jej Konstytucja ani ustawy Ukrainy.

Art. 16. Zapewnienie ochrony środowiska i utrzymanie równowagi ekologicznej na terytorium Ukrainy, przezwyciężenie następstw katastrofy czernobylskiej - katastrofy o znaczeniu światowym, i zachowanie (podstawowej substancji narodu) zasobów ludzkich narodu ukraińskiego jest obowiązkiem państwa.

Art. 17. Ochrona suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, zapewnienia jej ekonomicznego i informacyjnego bezpieczeństwa jest najważniejszą funkcją państwa, sprawą całego ukraińskiego ludu.
Obrona Ukrainy, ochrona jej suwerenności, integralności i nienaruszalności terytorialnej spoczywa na Siłach Zbrojnych Ukrainy.
Zapewnienie bezpieczeństwa państwa i ochrona granicy państwowej Ukrainy spoczywa na odpowiednich formacjach wojskowych i na stojących na straży prawa organach władzy, których organizację i tryb działania określa ustawa.
Nikt nie może wykorzystywać Sił Zbrojnych Ukrainy i innych formacji wojskowych, w celu ograniczenia praw i wolności obywateli albo w celu obalenia ustroju konstytucyjnego, usunięcia organów władzy lub zakłócania ich działalności.
Państwo zapewnia opiekę socjalną obywatelom Ukrainy, którzy przebywają w Siłach Zbrojnych Ukrainy i w innych formacjach wojskowych, a także członkom ich rodzin.
Na terytorium Ukrainy zabrania się tworzenia i funkcjonowania formacji zbrojnych, nie przewidzianych ustawą.
Na terytorium Ukrainy nie dopuszcza się rozmieszczania obcych baz wojskowych.

Art. 18. Celem polityki zagranicznej Ukrainy jest zabezpieczenie interesów narodowych i bezpieczeństwa poprzez popieranie pokojowej i obopólnie korzystnej współpracy z członkami międzynarodowej społeczności na podstawie ogólnie przyjętych zasad i norm międzynarodowego prawa.

Art. 19. Porządek prawny na Ukrainie opiera się na zasadach, zgodnie z którymi, nikogo nie wolno zmuszać do zachowania, jakiego ustawodawstwo nie nakazuje.
Organy władzy państwowej i organy samorządu lokalnego, oraz funkcjonariusze tych organów są zobowiązani działać tylko na podstawie i w granicach swoich uprawnień oraz za pomocą środków przewidzianych w Konstytucji i w ustawach Ukrainy.

Art. 20. Symbolami państwowymi Ukrainy są flaga państwowa Ukrainy, herb państwowy Ukrainy i hymn państwowy Ukrainy.
Flaga państwowa Ukrainy - składa się z dwóch jednakowej szerokości, poziomych w kolorach niebieskim i żółtym.
Wielki herb państwowy Ukrainy z uwzględnieniem małego herbu państwowego Ukrainy i herbu Wojska Zaporoskiego określa ustawa. Dla przyjęcia ustawy wymaganych jest co najmniej dwie trzecie głosów konstytucyjnego składu Rady Najwyższej Ukrainy.
Głównym elementem wielkiego państwowego herbu Ukrainy jest znak władzy książęcej Włodzimierza Wielkiego (mały państwowy herb Ukrainy).
Hymnem państwowym Ukrainy jest hymn narodowy z muzyką M. Wierbickiego i ze słowami, zatwierdzonymi ustawą, uchwaloną co najmniej dwoma trzecimi głosów konstycyjnego składu Rady Najwyższej Ukrainy.
Opis symboli państwowych Ukrainy i tryb ich stosowania określa ustawa, uchwalona co najmniej dwiema trzecimi głosów konstytucyjnego składu Rady Najwyższej Ukrainy.
Stolicą Ukrainy jest miasto Kijów.


Rozdział następny