Konstytucja Watykanu

USTAWA O ŹRÓDŁACH PRAWA
z 7 czerwca 1929 roku*
(fragmenty)


Artykuł 1


Głównymi źródłami prawa przedmiotowego w Państwie Miasto Watykan są:
a) Kodeks prawa kanonicznego i Konstytucje Apostolskie:
b) ustawy wydane dla Miasta Watykan przez Najwyższego Kapłana lub przez inną władzę przez niego delegowaną a także regulaminy wydane zgodnie z prawem przez kompetentne władze.

Artykuł 2

Ustawy i regulaminy, o których mowa w pkt. b poprzedniego artykułu, są deponowane w Archiwum Gubernatoratu i publikowane w suplemencie do Acta Apostolicae Sedis, chyba że w szczególnych przypadkach inna forma publikacji zostanie nakazana przez tę ustawę lub regulamin i z zachowaniem postanowień art. 24 niniejszej ustawy. Publikacji dokonuje się z datą w której te ustawy i regulaminy zostały wydane, opatrując numerem rosnącym przez czas każdego pontyfikatu. Ustawy i regulaminy, o których wyżej mowa, wchodzą w życie w siódmym dniu od publikacji, chyba że ze względu na materię regulacji, powinny wejść w życie natychmiast lub w samej ustawie bądź regulaminie wyraźnie ustala się termin wcześniejszy albo późniejszy.
[...]

PIUS XI, PAPIEŻ


*Podstawę tłumaczenia stanowił tekst oryginalny w języku włoskim ogłoszony w „Acta Apostolicae Sedis, Supplemento per le Leggi e Disposizioni delio Stato delia Citta del Vaticano" z dnia 8 czerwca 1929, R. 1, nr 1, s. 5-13.