Tytuł III

RZĄD

Rozdział I

Rada Ministrów

Artykuł 92

Rząd Republiki składa się z Prezesa Rady Ministrów i z ministrów, którzy razem tworzą Radę Ministrów.

Prezydent Republiki mianuje Prezesa Rady Ministrów, a na jego wniosek, ministrów.

Artykuł 93

Prezes Rady Ministrów i ministrowie przed objęciem swoich funkcji składają przysięgę na ręce Prezydenta Republiki.

Artykuł 94

Rząd musi mieć zaufanie obu izb.

Każda izba udziela lub odmawia zaufania w drodze głosowania imiennego nad umotywowanym wnioskiem.

W ciągu dziesięciu dni od utworzenia rząd zwraca się do izb o udzielenie mu zaufania.

Głosowanie przeciwko przedłożeniu rządowemu w jednej lub w obu izbach nie nakłada na rząd obowiązku podania się do dymisji.

Wniosek o wotum nieufności musi być podpisany przez co najmniej jedną dziesiątą część członków izby i nie może być poddany pod dyskusję przed upływem trzech dni od jego złożenia.

Artykuł 95

Prezes Rady Ministrów kieruje ogólną polityką rządu i jest za nią odpowiedzialny. Utrzymuje jednolitość kierunku działania politycznego i administracyjnego, inspirując i koordynując działalność ministrów.

Ministrowie odpowiadają solidarnie za działalność Rady Ministrów oraz indywidualnie za działalność swoich resortów.

Ustawa określa organizację Prezydium Rady Ministrów oraz liczbę, kompetencje i organizację ministerstw.

Artykuł 9618

Prezes Rady Ministrów i ministrowie, także po ustąpieniu z urzędu, podlegają, z powodu przestępstw popełnionych w związku z wykonywaniem swoich funkcji, sądownictwu powszechnemu, po uprzednim uzyskaniu upoważnienia Senatu Republiki lub Izby Deputowanych, zgodnie z postanowieniami określonymi przez ustawę konstytucyjną.


18 Przepis w brzmieniu nadanym przez art.1 ustawy konstytucyjnej z 16 stycznia 1989 r., nr 1. Zob. też ustawę z 5 czerwca 1989 r., nr 219.