Rozdział poprzedni

Rozdział 6.
SĄD I PROKURATURA

Artykuł 46

1.
Wymiar sprawiedliwości w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej sprawują: Sąd Najwyższy, sądy wojewódzkie, sądy powiatowe i sądy szczególne.
2.
Ustrój, właściwość oraz postępowanie sądów określają ustawy.

Artykuł 47

Sądy wydają wyroki w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Artykuł 48

Sądy stoją na straży ustroju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ochraniają zdobycze polskiego ludu pracującego, strzegą praworządności ludowej, własności społecznej i praw obywateli, karzą przestępców.

Artykuł 49

Rozpoznawanie i rozstrzyganie spraw w sądach odbywa się z udziałem ławników ludowych, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.

Artykuł 50

1.
Sędziowie i ławnicy ludowi są wybierani.
2.
Tryb wyboru oraz kadencję sędziów i ławników sądów wojewódzkich i powiatowych określa ustawa.
3.
Tryb powoływania sędziów sądów szczególnych określa ustawa.

Artykuł 51

1.
Sąd Najwyższy jest naczelnym organem sądowym i sprawuje nadzór nad działalnością wszystkich innych sądów w zakresie orzekania.
2.
Tryb wykonywania nadzoru przez Sąd Najwyższy określa ustawa.
3.
Sąd Najwyższy wybiera Rada Państwa na okres lat pięciu.

Artykuł 52

Sędziowie są niezawiśli i podlegają tylko ustawom.

Artykuł 53

1.
Rozpoznawanie spraw przed wszystkimi sądami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odbywa się jawnie. Ustawa może określić wyjątki od tej zasady.
2.
Oskarżonemu poręcza się prawo do obrony. Oskarżony może mieć obrońcę z wyboru lub z urzędu.

Artykuł 54

1.
Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej strzeże praworządności ludowej, czuwa nad ochroną własności społecznej, zabezpiecza poszanowanie praw obywateli.
2.
Prokurator Generalny czuwa w szczególności nad ściganiem przestępstw godzących w ustrój, bezpieczeństwo i niezawisłość Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
3.
Zakres i tryb działania Prokuratora Generalnego określa ustawa.

Artykuł 55

1.
Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej powołuje i odwołuje Rada Państwa.
2.
Tryb powoływania i odwoływania prokuratorów podległych Prokuratorowi Generalnemu jak również zasady organizacji i postępowania organów prokuratury określa ustawa.
3.
Prokurator Generalny zdaje sprawę Radzie Państwa z działalności prokuratury.

Artykuł 56

Organy prokuratury podlegają Prokuratorowi Generalnemu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i w sprawowaniu swych funkcji są niezależne od organów terenowych.


Rozdział następny Powrót do początku