Rozdział poprzedni

Rozdział 10.
ZMIANA KONSTYTUCJI

Artykuł 91

Zmiana Konstytucji może nastąpić tylko w drodze ustawy, uchwalonej przez Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej większością co najmniej dwu trzecich głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów.


Prezydent Rzeczypospolitej:
Bolesław Bierut
Prezes Rady Ministrów:
Józef Cyrankiewicz

Wiceprezes Rady Ministrów i Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego: H. Minc
Wiceprezes Rady Ministrów: A. Zawadzki
Wiceprezes Rady Ministrów: A. Korzycki
Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Państwowych Gospodarstw Rolnych: H. Chełchowski
Wiceprezes Rady Ministrów: St. Jędrychowski
Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Handlu Zagranicznego: T. Gede
Minister: W. Baranowski
Minister: T. Michejda
Minister Obrony Narodowej: K. Rokossowski
Marszałek Polski
Minister Spraw Zagranicznych: St. Skrzeszewski
Minister Gospodarki Kominalnej: K. Mijał
Minister Bezpieczeństwa Publicznego: St. Radkiewicz
Minister Finansów: K. Dąbrowski
Minister Sprawiedliwości: H. Świątkowski
Minister Oświaty: W. Jarosiński
Minister Szkolnictwa Wyższego: A. Rapacki
Minister Górnictwa: R. Nieszporek
Minister Przemysłu Maszynowego: J. Tokarski
Minister Energetyki: B. Jaszczuk
Kierownik Ministerstwa Hutnictwa: K. Żemaitis
Minister Przemysłu Lekkiego: E. Stawiński
Minister Przemysłu Rolnego i Spożywczego: M. Hoffmann
Minister Przemysłu Chemicznego: B. Rumiński
Minister Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego: M. Minor
Minister Przemysłu Drobnego i Rzemiosła: A. Żebrowski
Minister Handlu Wewnętrznego: T. Dietrich
Minister Rolnictwa: J. Dąb-Kocioł
Minister Pracy i Opieki Społecznej: K. Rusinek
Minister Kultury i Sztuki: S. Dybowski
Minister Żeglugi: M. Popiel
Minister Leśnictwa: B. Podedworny
Minister Kolei: R. Strzelecki
Minister Transportu Drogowego i Lotniczego: J. Rustecki
Minister Poczt i Telegrafów: W. Szymanowski
Minister Zdrowia: J. Sztachelski
Minister Budownictwa Miast i Osiedli: R. Piotrowski
Minister Budownictwa Przemysłowego: Cz. Bąbiński

Powrót do początku