Bliżej NATO

Biuletyn informacyjny Biblioteki SejmowejWykaz skrótów
Skrót Rozwinięcie skrótu Odpowiednik polski/ Odsyłacz
AAMS Anti-Air Missile System rakietowy system obrony powietrznej
ABM Anti-Ballistic Missile Defence - Treaty 1972 Układ o ograniczeniu obrony przeciwrakietowej (1972)
ACCS Air Command and Control System system dowodzenia i kontroli przestrzeni powietrznej
ACDA Arms Control and Disarmament Agency Agencja Kontroli Zbrojeń i Rozbrojenia
ACE Allied Command Europe Dowództwo Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie
ADREPS Air Defence Representatives Przedstawiciele Obrony Powietrznej
AFL-CIO American Federation of Labour - Congress of Industrial Organizations Amerykańska Federacja Pracy - Kongres Organizacji Przemysłowych
AFSOUTH Allied Forces Southern Europe Połączone Siły Zbrojne NATO Europy Południowej
AGARD Advisory Group for Aerospace Research and Development Grupa Doradcza do spraw Badań i Rozwoju Przestrzeni Powietrznej
AGS Airborne Ground Surveillance System powietrzny system rozpoznania naziemnego
APC Atlantic Partnership Council Atlantycka Rada Partnerstwa
ARRC ACE Rapid Reaction Corps Korpus Szybkiego Reagowania ACE
ARW Advanced Research Workshop warsztaty badań zaawansowanych
ASI Advanced Studies Institutes instytuty studiów zaawansowanych
ASOC Air Sovereignty Operations Center Centrum Operacyjne Kontroli Powietrznej
ATA Atlantic Treaty Assocciation Stowarzyszenie Traktatu Atlantyckiego
AWEU Assembly of Western European Union Zgromadzenie Unii Zachodnioeuropejskiej (ZUZE)
BALTBAT Baltic Batallion batalion bałtycki
BALTNET Baltic airspace management regime system kontroli przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem
BALTRON Baltic Aquadron eskadra bałtycka
BJRM Była Jugosłowiańska Republika Macedonii  
BSEC Black Sea Economic Cooperation Organizacja Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego
BTWC Biological and Toxin Weapons Convention - 1972 Konwencja o zakazie broni biologicznej i toksycznej (1972)
C3 command, control and communication dowodzenie, kierowanie łączność
CADP Cooperative Air Defence Program Program Współpracy w dziedzinie Obrony Powietrznej
CAPS Conventional Armament Planning System system planowania uzbrojenia konwencjonalnego
CBO Congressional Budget Office Kongresowe Biuro Budżetowe
CBSS Council of Baltic Sea States Rada Państw Morza Bałtyckiego
CC Component Command Dowództwo Rodzaju Sił Zbrojnych
CCMS Committee on the Challenges of Modern Society Komitet do spraw Wyzwań Współczesnego Społeczeństwa
CEAC Committee for European Airspace Coordination Komitet do spraw Koordynacji Europejskiej Przestrzeni Powietrznej
CEI Central European Initiative Inicjatywa Środkowoeuropejska
CEP Civil Emergency Planning planowanie obrony cywilnej w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń
CFE Conventional Armed Forces in Europe - Treaty 1990 Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie (1990)
CFSP Common Foreign and Security Policy wspólna polityka zagraniczna i w dziedzinie bezpieczeństwa
CIMIC Civil-Military Cooperation współpraca cywilno-wojskowa
CIOR Interallied Confederation of Reserve Officers Międzysojusznicza Konfederacja Oficerów Rezerwy
CJTF Combined Joint Task Force Międzynarodowe Połączone Siły do Zadań Specjalnych
CNAD Conference of National Armaments Directors Konferencja Krajowych Dyrektorów do spraw Uzbrojenia
CPC Civil Protection Committee Komitet Ochrony Cywilnej
CSBM Confidence and Security Building Measures środki budowy zaufania i bezpieczeństwa
CSCE Conference on Security and Cooperation in Europe Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE)
CSIS Centre for Strategic and International Studies Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych
CTBT Comprehensive Test Ban Treaty - 1996 Układ o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową (1966)
CWC Chemical Weapons Convention - 1993 Konwencja o zakazie broni chemicznej (1993)
DCI Defence Capabilities Initiative Inicjatywa zdolności obronnych
DGP Defence Group on Proliferation Grupa Obronna Wysokiego Szczebla do spraw Proliferacji
DoD Department of Defense Departament Obrony
DPC Defence Planning Committee Komitet Planowania Obrony
DPQ Defence Planning Questionnaire kwestionariusz planowania obronnego
DSACEUR Deputy SACEUR zastępca SACEUR
EAA European Armaments Agency Europejska Agencja do spraw Uzbrojenia
EAPC Euroatlantic Partnership Council Euroatlantycka Rada Partnerstwa
EAPC-SC Euroatlantic Partnership Council Steering Committee Komitet Kierujący Euroatlantyckiej Rady Partnerstwa
EDA Excess Defense Articles Transport transport nadwyżek sprzętu wojskowego
EDC European Defence Community Europejska Wspólnota Obronna
EAA European Armaments Agency Europejska Agencja do spraw Uzbrojenia
EADRCC Euroatlantic Disaster Response Coordination Centre Euroatlantycki Ośrodek Koordynacyjny Reagowania na wypadek Klęsk Żywiołowych i Katastrof
EFTA European Free Trade Association Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
EMU Economic and Monetary Union Unis Gospodarczo-Walutowa
ENMOD Convention on the Prohibition of Environmental Modification - 1977 Konwencja o zakazie modyfikacji środowiska (1977)
ESDI European Security and Defence Identity Europejska Tożsamość w dziedzinie Bezpieczeństwa i Obrony
EU European Union Unia Europejska (UE)
EUCOM US European Command Dowództwo Wojsk USA w Europie
FMF Foreign Military Financing finansowanie wojsk zagranicznych
FMS Foreign Military Sales sprzedaż dla wojsk zagranicznych
FOTL Follow-on-to-Lance rakieta balistyczna typu Follow-on-to-Lance
FRJ Federalna Republika Jugosławi  
HQ Headquarters Kwatera Główna
IAEA International Atomic Energy Agency Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej
ICRC International Committee of the Red Cross Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża
ICTY International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia Międzynarodowy Trybunał do spraw Zbrodni w byłej Jugosławii
IEPG Independent European Programme Group Niezależna Europejska Grupa Programowania
IFF Identification "friend or foe" system rozpoznania NATO "swój -obcy"
IFOR Implementation Force Siły Wprowadzające Pokój
IGC Intergovemmental Conference konferencja międzyrządowa
IISS International Institute for Strategic Studies Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych
IMS Intermediate-Range Nuclear Forces - Treaty 1987 Układ o eliminacji broni jądrowej średniego i krótszego zasięgu (1987)
IMET International Military Education międzynarodowe szkolenie wojskowe
INF Intermediate-Range Nuclear Forces - Treaty 1987 Układ o eliminacji broni jądrowej średniego i krótszego zasięgu (1987)
IPP Individual Partnership Programme Indywidualny Program Partnerstwa
IPTF International Police Task Force Międzynarodowe Siły Policyjne
JACO Joint Armaments Cooperation Organisation Organizacja Współpracy w dziedzinie Uzbrojenia
JCP Joint Committee on Proliferation Połączony Komitet do spraw Proliferacji
JSRC Joint Sub-Regional Command Połączone Dowództwo Subregionalne
KBWE Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie patrz: CSCE
MAP Membership Action Plan Plan działań w sprawie członkostwa w NATO
MCG Mediterranean Cooperation Group Grupa Współpracy Śródziemnomorskiej
MIRV ICBM Multiple Independently Targeted Reentry Vehicle Intercontinental Ballistic Missiles międzykontynentalne rakiety balistyczne z wieloma niezależnie naprowadzanymi na cel głowicami
MNCs Major NATO Commanders wyżsi dowódcy NATO
NAA North Atlantic Assembly Zgromadzenie Północnoatlantyckie (ZPA)
NAC North Atlantic Council Rada Północnoatlantycka
NACC North Atlantic Cooperation Council Północnoatlantycka Rada Współpracy
NADC NATO Air Defence Committee Komitet NATO do spraw Obrony Powietrznej
NAGS NATO Airborne Ground Surveillance System powietrzny system rozpoznania naziemnego NATO
NAI New Atlantic Initiative Nowa Inicjatywa Atlantycka
NATO North Atlantic Treaty Organisation Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
NBC Nuclear, Biological and Chemical Weapons broń jądrowa, biologiczna i chemiczna
NC3B NATO Consultation, Command and Control Board Rada NATO do spraw Konsultacji, Dowodzenia i Kierowania
NIAG NATO Industrial Advisory Group Grupa Doradcza NATO do spraw Przemysłu
NIDS NATO Integrated Data Service Zintegrowana Baza Danych NATO
NMA National Military Authorities krajowe władze wojskowe
NPA NATO Parliamentary Assembly Zgromadzenie Parlamentarne NATO (ZP NATO)
NPG Nuclear Planning Group Grupa Planowania Nuklearnego
NPT Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons - 1968 Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (1968)
NSIP NATO Security Investment Program NATO-wski Program Inwestycji w dziedzinie Bezpieczeństwa
NUC NATO-Ukraine Commission Komisja NATO-Ukraina
OBWE Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie patrz: OSCE
OCCAR Organisme Conjointe de Cooperation en matiere d'Armament Organizacja Współpracy w dziedzinie Uzbrojenia; zob. też: JACO
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
OSCE Organisation for Security and Cooperation in Europe Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
PAPS Peridic Armament Planning System okresowy system planowania uzbrojenia
PARP Planning and Review Process proces planowania i oceny
PC Political Committee Komitet Polityczny
PCC Partnership Coordination Cell Komórka Koordynacji Partnerstwa
PCG NATO's Policy Coordination Group Grupa do spraw Koordynacji Polityki NATO
PdP Partnerstwo dla Pokoju patrz: PfP
PfP Partnership for Peace Partnerstwo dla Pokoju (PdP)
PIC Peace Implementation Conference Konferencja na temat Wprowadzania Pokoju
PJC Permanent Joint Council Stała Wspólna Rada
PKB produkt krajowy brutto  
PMSC Political-Military Steering Committee on Partnership for Peace Polityczno-Wojskowy Komitet Kierujący Programu Partnerstwo dla Pokoju
PNET Peaceful Nuclear Explosions Treaty - 1976 Układ o pokojowych eksplozjach jądrowych (1976)
PPCG Provisional Policy Coordination Group Grupa Koordynacyjna do spraw Polityki Bieżącej
PSE Partner Staff Elements sekcje sztabowe krajów partnerskich
PTBT Partial Test Ban Treaty - 1963 Układ o częściowym zakazie prób z bronią jądrową (1963)
RC Regional Command Dowództwo Regionalne
SACEUR Supreme Allied Commander Europe naczelny dowódca Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie
SACLANT Supreme Allied Commander Atlantic naczelny dowódca Połączonych Sił Zbrojnych NATO na Atlantyku
SALT Strategic Arms Limitation Talks Rokowania w sprawie ograniczenia zbrojeń strategicznych
SC Strategic Command Dowództwo Strategiczne
SCEPC Senior Civil Emergency Planning Committee Wysoki Komitet do spraw Planowania Obrony Cywilnej w Sytuacjach Nadzwyczajnych Zagrożeń
SCMM Standing Committee on Military Matters Stały Komitet do spraw Wojskowych
SFOR Stabilisation Force Siły Stabilizujące Pokój
SGP Senior Political-Military Group on Proliferation Polityczno-Wojskowa Grupa Wysokiego Szczebla do spraw Proliferacji
SHAPE Supreme Headquarters Allied Powers Europe Kwatera Główna Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie
SLG Senior Level Group Grupa Wyższego Szczebla
SRB Senior Resource Board Wysoki Urząd do spraw Zasobów
STANAVFORLANT Standing Naval Force Atlantic Stałe Siły Morskie Atlantyku
STANAVFORMED Standing Naval Force Mediterranean Stałe Siły zbrojne Morza Śródziemnego
START Strategic Arms Reduction Talks Rokowania w sprawie redukcji zbrojeń strategicznych
STRIKFLTLANT Striking Fleet Atlantic Siły Uderzeniowe Floty Atlantyku
SUBACLANT Submarines Allied Command Atlantic Sojusznicze Siły Podwodne Atlantyku
TTBT Treshold Test Ban Treaty - 1974 Układ progowy o ograniczeniu podziemnych prób z bronią jądrową (1974)
UE Unia Europejska patrz: EU
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees Wysoki Komisarz ONZ do spraw Uchodźców
UNPROFOR United Nations Protection Force Siły Ochronne Narodów Zjednoczonych
UNTAES United Nations Transitional Authority for Eastern Slavonia Administracja Tymczasowa Organizacji Narodów Zjednoczonych we Wschodniej Slawonii
U.S. ACDA United States Arms Control and Disarmament Agency Agencja Stanów Zjednoczonych do spraw Kontroli Zbrojeń i Rozbrojenia
U.S. AID United States Agency for International Development Agencja Stanów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Międzynarodowego
UZE Unia Zachodnioeuropejska patrz: WEU
VCC Verification Coordination Committee Komitet Koordynacyjny do spraw Weryfikacji
VICS Verification and Implementation Coordination Section Sekcja Koordynacji w zakresie Weryfikacji i Realizacji Porozumień
WEAG Western European Armaments Group Zachodnioeuropejska Grupa do spraw Uzbrojenia
WEAO Western European Armaments Organisation Zachodnioeuropejska Organizacja do spraw Uzbrojenia
WEU Western European Union Unia Zachodnioeuropejska (UZE)
WMD Weapons of Mass Destruction broń masowego rażenia
WNP Wspólnota Niepodległych Państw  
WTO Word Trade Organization Światowa Organizacja Handlu
ZP NATO Zgromadzenie Parlamentarne NATO patrz: NPA
ZPA Zgromadzenie Północnoatlantyckie patrz: NAA
ZUZE Zgromadzenie Unii Zachodnioeuropejskiej patrz: AWEU