Spis treści
PREAMBUŁA      
Artykuł 1. Definicje
ROZDZIAŁ      I (Art. 2 - 27)
Postanowienia ogólne dotyczące stosunków konsularnych
ROZDZIAŁ    II (Art. 28 - 57)
Ułatwienia, przywileje i immunitety dotyczące urzędów konsularnych, zawodowych urzędników konsularnych i innych członków urzędu konsularnego
ROZDZIAŁ  III (Art. 58 - 68)
Przepisy dotyczące honorowych urzędników konsularnych i kierowanych przez nich urzędów konsularnych
ROZDZIAŁ  IV (Art. 69 - 73)
Postanowienia ogólne
ROZDZIAŁ    V (Art. 74 - 79)
Postanowienia końcowe


Powrót do początku