Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur
oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10 grudnia 1984 r.