KONWENCJA
O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA
I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI 1)


sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.,
zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8
oraz uzupełniona Protokołem nr 2


1) Tekst Konwencji wg Dziennika Ustaw z 1993 r. Nr 61, poz. 284.