EUROPEJSKA KONWENCJA
O UZNANIU OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCHPREAMBUŁA

Państwa członkowskie Rady Europy, sygnatariusze niniejszej Konwencji,

Zważywszy, że celem Rady Europy jest urzeczywistnienie jak najściślejszej więzi między jej członkami, szczególnie w celu ochrony i popierania ideałów i zasad, które stanowią ich wspólne dziedzictwo;

Uznając, że międzynarodowe organizacje pozarządowe prowadzą działalność korzystną dla wspólnoty międzynarodowej, szczególnie w dziedzinie nauki, kultury, dobroczynności, filantropii, zdrowia i edukacji oraz przyczyniają się do realizacji celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych i Statutu Rady Europy;

Pragnąc ustanowić w ich wzajemnych stosunkach reguły określające warunki uznania osobowości prawnej tych organizacji, w celu ułatwienia ich działania na arenie europejskiej,

Postanowiły co następuje:Artykuł 1

Niniejsza Konwencja stosuje się do stowarzyszeń, fundacji i innych instytucji prywatnych (nazywanych dalej organizacjami pozarządowymi), które spełniają następujące warunki:
a) ich celem jest działanie nie nastawione na zysk, o użyteczności międzynarodowej;
b) zostały utworzone w drodze aktu wypływającego z prawa wewnętrznego jednej ze stron;
c) prowadzą faktyczną działalność co najmniej w dwóch Państwach; i
d) mają statutową siedzibę na terytorium Strony i siedzibę rzeczywistą na terytorium tej lub innej Strony.

Artykuł 2

1. Osobowość i zdolność prawna organizacji pozarządowej, tak jak są nabywane w Stronie, tam gdzie ma ona statutową siedzibę, są w pełni uznawane w innych Stronach.
2. O ile, dla wykonywania praw wypływających ze zdolności prawnej, ustawodawstwo Strony, w której uznanie ma miejsce, dyktuje ze względu na ważny interes publiczny restrykcje, ograniczenia lub specjalne procedury, stosuje się je do organizacji pozarządowych, utworzonych w innej Stronie.

Artykuł 3

1. Dowód nabycia osobowości i zdolności prawnej jest wydawany na podstawie okazania statutu lub innych aktów powołujących organizację pozarządową. Do akt takich będą dołączane dokumenty o udzieleniu zezwolenia administracyjnego, rejestracji lub każdej innej formie podania do wiadomości w Stronie, która przyznała osobowość i zdolność prawną. W Stronie, która nie zna procedury podania do wiadomości, akt o utworzeniu organizacji pozarządowej będzie należycie poświadczony przez właściwe władze. W chwili podpisania lub złożenia dokumentu ratyfikacyjnego, zatwierdzenia, przyjęcia lub przystąpienia Państwo, którego to dotyczy, wskaże te władze Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy.
2. Dla ułatwienia stosowania paragrafu 1 Strona może przewidzieć dobrowolny system podania do wiadomości, zwalniający organizację pozarządową z przedstawiania dowodu przewidzianego w poprzednim paragrafie, jeśli chodzi o każdy akt, którego dokonuje.

Artykuł 4

W każdej Stronie stosowanie niniejszej Konwencji nie może być zawieszone, chyba, ze organizacja pozarządowa, która powołuje się na niniejszą Konwencję jeśli chodzi o jej przedmiot, cel lub faktycznie wykonywaną działalność:
a) narusza bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo publiczne, ochronę porządku i zapobieganie przestępczości, ochronę zdrowia lub moralności, ochronę praw i wolności innych; lub
b) narusza stosunki z innym Państwem lub utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Artykuł 5

1. Niniejsza Konwencja jest otwarta do podpisu dla Państw członkowskich Rady Europy, które mogą wyrazić wolę związania się z nią przez:
a) podpisanie bez zastrzeżenia ratyfikacji, zatwierdzenia lub przyjęcia; lub
b) podpisanie z zastrzeżeniem ratyfikacji, zatwierdzenia lub przyjęcia, po którym nastąpi ratyfikacja, zatwierdzenie lub przyjęcie.
2. Dokumenty ratyfikacyjne, zatwierdzenia lub przyjęcia zostaną złożone u Sekretarza Generalnego Rady Europy.

Artykuł 6

1. Niniejsza Konwencja wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od daty, kiedy trzy Państwa członkowskie Rady Europy wyrażą wolę związania się Konwencją, zgodnie z postanowieniami artykułu 5.
2. Wobec każdego Państwa członkowskiego, które później wyrazi wolę związania się Konwencją, wejdzie ona w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od daty podpisania lub złożenia dokumentu ratyfikacyjnego, zatwierdzenia lub przyjęcia.

Artykuł 7

1. Po wejściu w życie niniejszej Konwencji Komitet Ministrów Rady Europy będzie mógł zaprosić każde Państwo nie będące członkiem Rady Europy do przystąpienia do niniejszej Konwencji, w drodze decyzji podjętej większością głosów, przewidzianą w artykule 20.d Statutu Rady Europy i jednogłośnie przez przedstawicieli Umawiających się Państw, mających prawo zasiadać w Komitecie.
2. Wobec każdego Państwa przystępującego Konwencja wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od daty złożenia dokumentu przystąpienia Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy.

Artykuł 8

1. Każde Państwo może, w chwili podpisania lub w chwili składania dokumentu ratyfikacyjnego, zatwierdzenia, przyjęcia lub przystąpienia, wskazać terytorium lub terytoria, do których będzie stosować się niniejsza Konwencja.
2. Każde Państwo może, w każdym innym późniejszym momencie, w drodze deklaracji skierowanej do Sekretarza Generalnego Rady Europy, rozszerzyć zakres stosowania niniejszej Konwencji na każde inne terytorium, wskazane w deklaracji. Konwencja wejdzie w życie w stosunku do tego terytorium pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od daty otrzymania deklaracji przez Sekretarza Generalnego.
3. Każda deklaracja uczyniona na mocy dwóch poprzednich paragrafów będzie mogła być wycofana, jeśli chodzi o każde terytorium wskazane w deklaracji, w drodze powiadomienia skierowanego do Sekretarza Generalnego. Wycofanie nabierze mocy pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od daty otrzymania powiadomienia przez Sekretarza Generalnego.

Artykuł 9

Do niniejszej Konwencji nie może być złożone żadne zastrzeżenie.

Artykuł 10

1. Każda Strona może w każdej chwili wypowiedzieć niniejszą Konwencję, kierując powiadomienie do Sekretarza Generalnego Rady Europy.
2. Wypowiedzenie nabierze mocy pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od daty otrzymania powiadomienia przez Sekretarza Generalnego.

Artykuł 11

Sekretarz Generalny Rady Europy powiadomi Państwa członkowskie Rady i każde Państwo, które przystąpiło do niniejszej Konwencji o:
a) każdym podpisie;
b) złożeniu każdego dokumentu ratyfikacyjnego, zatwierdzenia, przyjęcia lub przystąpienia;
c) każdej dacie wejścia w życie niniejszej Konwencji, zgodnie z jej artykułami 6, 7 i 8;
d) każdym innym akcie, powiadomieniu lub zawiadomieniu wiążącym się z niniejszą Konwencją.