ROZDZIAŁ X

Autonomiczna Republika Krym

Art. 134. Autonomiczna Republika Krym jest nieodłączną częścią składową Ukrainy. W zakresie swoich funkcji określonych w Konstytucji Ukrainy, podejmuje decyzje znajdujące się w jej kompetencjach.

Art. 135. Autonomiczna Republika Krym posiada Konstytucję Autonomicznej Republiki Krym uchwaloną przez Radę Najwyższą Autonomicznej Republiki Krym oraz zatwierdzoną przez Radę Najwyższą Ukrainy nie mniej niż połową głosów konstytucyjnej liczby deputowanych Rady Najwyższej Ukrainy.
Akty normatywne Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krym i decyzje Rady Ministrów Autonomicznej Republiki Krymu nie mogą być sprzeczne z Konstytucją i ustawami Ukrainy oraz powinny być uchwalane i realizowane zgodnie z Konstytucją Ukrainy, ustawami Ukrainy, aktami Prezydenta Ukrainy i Gabinetu Ministrów Ukrainy.

Art. 136. Organem przedstawicielskim Autonomicznej Republiki Krym jest Rada Najwyższa Autonomicznej Republiki Krym.
Rada Najwyższa Autonomicznej Republiki Krym w granicach swoich kompetencji podejmuje decyzje i uchwały, podlegające obowiązkowemu wykonaniu w Autonomicznej Republice Krym.
Rządem Autonomicznej Republiki Krym jest Rada Ministrów Autonomicznej Republiki Krym. Prezesa Rady Ministrów Autonomicznej Republiki Krym powołuje i odwołuje Rada Najwyższa Autonomicznej Republiki Krym, po uzgodnieniu jego kandydatury z Prezydentem Ukrainy.
Uprawnienia, tryb formowania i działania Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krym i Rady Ministrów Autonomicznej Republiki Krym określa Konstytucja Ukrainy i ustawy Ukrainy, akty prawne RadyNajwyższej Autonomicznej Republiki Krym w sprawach znajdujących się w jej kompetencjach.
Wymiar sprawiedliwości w Autonomicznej Republice Krym sprawują sądy, należące do jednolitego systemu sądowego Ukrainy.

Art. 137. Autonomiczna Republika Krym wydaje regulacje normatywne w sprawach:
1) rolnictwa i lasów;
2) melioracji oraz zbiorników podpowierzchniowych i kopalnii odkrywkowych;
3) prac społecznych, rzemiosł i przemysłu; dobroczynności;
4) planowania przestrzennego i budownictwa mieszkalnego;
5) turystyki, hoteli, targów;
6) muzeunów, bibliotek, teatrów, innych instytucji kulturalnych, historyczno-kulturalnych skansenów;
7) transportu publicznego, autostrad, wodociągów;
8) myśliwstwa, rybołówstwa;
9) służby sanitarnej i lekarskiej.
W wypadku niezgodności aktów prawnych Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krym z Konstytucją Ukrainy oraz z innymi ustawami prawami Ukrainy, Prezydent Ukrainy może wstrzymać stosowanie aktów normatywnych Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krym z jednoczesnym wystąpieniem do Sądu Konstytucyjnego Ukrainy o wydanie orzeczenia o ich zgodności z Konstytucją.

Art. 138. Do kompetencji Autonomicznej Republiki Krym należą:
1) zarządzenie wyborów deputowanych Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krym, zatwierdzenie składu komisji wyborczej Autonomicznej Republiki Krym;
2) organizacja i przeprowadzene referendów lokalnych;
3) zarządzanie majątkiem należącym do Autonomicznej Republiki Krym;
4) opracowanie, zatwierdzenie i wykonanie budżetu Autonomicznej RepublikiKrym w oparciu o jednolitą politykę podatkową i budżetową Ukrainy;
5) opracowanie, zatwierdzenie i realizacja programów Autonomicznej Republiki Krym w sprawach rozwoju społeczno-ekonomicznego i kulturalnego, racjonalnego wykorzystania przyrody, ochrony środowiska - zgodnie ogólnopaństwowymi programami;
6) przyznanie statusu miasta i kurortu; określenia stref sanitarnej ochrony kurortów;
7) współuczestnictwo w zabezpieczeniu praw i wolności obywateli, zgody narodowej, wspieraniu ochrony praworządności i bezpieczeństwa obywateli;
8) zapewnienie funkcjonowania i rozwoju języka państwowego, języków i kultur narodowych w Autonomicznej Republice Krym; ochrona i użytkowanie zabytków historycznych;
9) współudział w opracowaniu i realizacji programów państwowych dotyczących powrotu narodów deportowanych;
10) występowanie z inicjatywą wprowadzenia stanu wyjątkowego i ustanowienia obszarów nadzyczajnego sytuacji ekologicznej w Autonomicznej Republice Krym albo na wyszczególnionych obszarach;
Ustawy Ukrainy mogą delegować także inne uprawnienia Autonomicznej Republice Krym.

Art. 139. W Autonomicznej Republice Krym funkcjonuje Przedstawicielstwo Prezydenta Ukrainy o statusie określonym w ustawie ukraińskiej.


Rozdział następny