Konstytucja Republiki Włoskiej
z dnia 27 grudnia 1947 r.

Tłumaczenie: Zbigniew Witkowski

Konstytucja uchwalona 22 XII 1947 r. nosi datę 27 XII 1947 r., czyli dnia jej promulgowania przez Tymczasowego Prezydenta Republiki. W tym samym dniu, Konstytucja została ogłoszona w urzędowym organie publikacyjnym Włoch „Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”, nr 298, weszła w życie 1 I 1948 r. Podstawę tłumaczenia stanowił tekst w języku włoskim Costituzione della Repubblica Italiana zamieszczony na stronie internetowej Senatu Republiki Włoskiej < www.senato.it >, uwzględniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone 35 ustawami konstytucyjnymi opublikowanymi w „Gazzetta Ufficiale”.

Ostatnia zmiana z dnia 2 października 2007 r.
TYMCZASOWA GŁOWA PAŃSTWA

Mając na względzie decyzję Zgromadzenia Konstytucyjnego, które na posiedzeniu
22 grudnia 1947 roku uchwaliło Konstytucję Republiki Włoskiej;

Mając na względzie treść XVIII postanowienia końcowego Konstytucji;

PROMULGUJE

Konstytucję Republiki Włoskiej w następującym brzmieniu:

Zasady podstawowe

Artykuł 1

Włochy są Republiką demokratyczną opartą na pracy. Suwerenność należy do ludu, który wykonuje ją w formach i w granicach określonych w Konstytucji.

Artykuł 2

Republika uznaje i gwarantuje nienaruszalne prawa człowieka, zarówno jako jednostki, jak i uczestnika grup społecznych, w których rozwija on swoją osobowość i wymaga wypełniania niedających się uchylić obowiązków solidarności politycznej, ekonomicznej i społecznej.

Artykuł 3

Wszyscy obywatele mają jednakową godność społeczną i są równi wobec prawa bez względu na płeć, rasę, język, religię, poglądy polityczne, położenie osobiste i społeczne.

Zadaniem Republiki jest usuwanie przeszkód natury ekonomicznej i społecznej, które ograniczając faktycznie wolność i równość obywateli, krępują pełny rozwój osoby ludzkiej i efektywny udział wszystkich pracujących w politycznej, gospodarczej i społecznej organizacji kraju.

Artykuł 4

Republika przyznaje wszystkim obywatelom prawo do pracy i wspiera warunki zapewniające efektywność tego prawa.

Każdy obywatel, stosownie do własnych możliwości i według własnego wyboru, ma obowiązek rozwijania działalności lub pełnienia funkcji, która przyczynia się do rozwoju materialnego lub duchowego społeczeństwa.

Artykuł 5

Republika jednolita i niepodzielna uznaje i wspiera samorząd lokalny; urzeczywistnia w działalności służb podlegających państwu najszerszą decentralizację administracji; dostosowuje zasady i system swojego ustawodawstwa do wymagań samorządu i decentralizacji.

Artykuł 6

Republika chroni za pomocą specjalnych przepisów mniejszości językowe.

Artykuł 7

Państwo i Kościół katolicki są, każde we własnym zakresie, niezależne i suwerenne.

Ich stosunki są regulowane przez Pakty Laterańskie. Zmiany Paktów, przyjęte przez obie strony, nie wymagają procedury rewizji konstytucyjnej[1].

Artykuł 8

Wszystkie wyznania religijne są jednakowo wolne wobec prawa.

Wyznania religijne inne niż katolickie mają prawo organizowania się według własnych przepisów, o ile nie są one sprzeczne z włoskim porządkiem prawnym.

Ich stosunki z państwem są regulowane przez ustawę na podstawie porozumień z właściwymi przedstawicielstwami[2].

Artykuł 9

Republika wspiera rozwój kultury i badania naukowe oraz techniczne.

Chroni krajobraz i dziedzictwo historyczne oraz artystyczne Narodu.

Artykuł 10

Włoski porządek prawny dostosowuje się do powszechnie uznanych norm prawa międzynarodowego.

Pozycja prawna cudzoziemca jest regulowana przez ustawę, zgodnie z normami i umowami międzynarodowymi.

Cudzoziemiec, któremu uniemożliwiono w jego własnym kraju skuteczne korzystanie z wolności demokratycznych gwarantowanych przez konstytucję włoską, ma prawo do azylu na terytorium Republiki, według zasad ustalonych przez ustawę.

Niedopuszczalna jest ekstradycja cudzoziemca za przestępstwa polityczne[3].

Artykuł 11

Włochy wyrzekają się wojny jako instrumentu zamachu na wolność innych narodów i jako środka rozwiązywania sporów międzynarodowych; wyrażają zgodę, pod warunkiem wzajemności ze strony innych państw, na ograniczenia suwerenności konieczne dla ładu, który zabezpieczy pokój i sprawiedliwość między Narodami; popierają i wspomagają organizacje międzynarodowe dążące do takiego celu.

Artykuł 12

Flagą Republiki jest trójkolorowy sztandar włoski: zielony, biały i czerwony, o trzech pionowych pasach równych wymiarów.

Część I
Prawa i obowiązki obywateli

Tytuł I
Stosunki obywatelskie

Artykuł 13

Wolność osobista jest nienaruszalna.

Nie jest dopuszczalna jakakolwiek forma uwięzienia, oględzin lub rewizji osobistej ani jakiekolwiek inne ograniczenie wolności osobistej jak tylko na podstawie umotywowanego aktu władzy sądowej i jedynie w wypadkach i formach przewidzianych przez ustawę.

W wypadkach wyjątkowych konieczności i nagłości, wyczerpująco wymienionych w ustawie, władza bezpieczeństwa publicznego może zastosować środki tymczasowe, które muszą być w ciągu czterdziestu ośmiu godzin zakomunikowane władzy sądowej, a jeśli władza ta ich nie zatwierdzi w ciągu następnych czterdziestu ośmiu godzin, są uważane za uchylone i zostają pozbawione wszelkiej ważności.

Każda przemoc fizyczna i moralna wobec osób w jakikolwiek sposób poddanych ograniczeniom wolności są karane.

Ustawa określa maksymalne granice czasu trwania aresztu tymczasowego.

Artykuł 14

Mieszkanie jest nietykalne.

Nie można w nim dokonywać oględzin, rewizji i zajęć majątku poza wypadkami i przy zastosowaniu sposobów określonych przez ustawę, zgodnie z gwarancjami przewidzianymi dla ochrony wolności osobistej.

Kontrole i oględziny dokonywane ze względów zdrowotnych i obyczajowych albo w celach gospodarczych i skarbowych są regulowane przez odrębne ustawy.

Artykuł 15

Wolność i tajemnica korespondencji oraz wszelkie inne formy porozumiewania się są nienaruszalne.

Ich ograniczenie może nastąpić jedynie na mocy umotywowanego aktu władzy sądowej z uwzględnieniem gwarancji określonych przez ustawę.

Artykuł 16

Każdy obywatel może swobodnie przemieszczać się i przebywać na jakiejkolwiek części terytorium kraju, z wyjątkiem ograniczeń ogólnie ustanowionych przez ustawę ze względów zdrowotnych albo bezpieczeństwa. Żadne ograniczenie nie może być wprowadzone z powodów politycznych.

Każdy obywatel może swobodnie opuścić terytorium Republiki i powrócić na nie, z zachowaniem przepisów wynikających z ustawy.

Artykuł 17

Obywatele mają prawo gromadzenia się pokojowo i bez broni.

Dla zgromadzeń, także w miejscu otwartym dla publiczności, nie jest wymagane uprzednie zezwolenie.

O zgromadzeniach w miejscu publicznym należy uprzednio powiadomić władze, które mogą zabronić ich odbycia wyłącznie z uzasadnionych powodów bezpieczeństwa albo w razie zagrożenia życia.

Artykuł 18

Obywatele mają prawo swobodnego zrzeszania się, bez zezwolenia, w celach niezabronionych przez prawo karne.

Zakazane są stowarzyszenia tajne oraz takie, które dążą, nawet nie bezpośrednio, do osiągnięcia celów politycznych przy pomocy organizacji o charakterze militarnym.

Artykuł 19

Wszyscy mają prawo swobodnego wyznawania swojej wiary, w jakiejkolwiek formie, indywidualnie lub zbiorowo, propagowania jej i sprawowania kultu prywatnie lub publicznie, o ile nie sprzeciwiają się one dobrym obyczajom.

Artykuł 20

Charakter kościelny i cel religijny lub kultowy stowarzyszenia albo instytucji nie mogą być przyczyną szczególnych ograniczeń ustawowych ani specjalnych obciążeń skarbowych dla ich tworzenia, zdolności prawnej i wszelkich form działania.

Artykuł 21

Wszyscy mają prawo swobodnego wyrażania swoich myśli za pomocą słowa, pisma i wszelkich innych środków rozpowszechniania.

Prasa nie może być poddana koncesjonowaniu ani cenzurze.

Konfiskata może nastąpić jedynie na mocy umotywowanego aktu władzy sądowej w razie popełnienia przestępstw, za które prawo prasowe wyraźnie ją przewiduje, albo w razie naruszenia jego przepisów przewidujących wskazanie osób odpowiedzialnych.

W sytuacjach bezwzględnie nagłych, gdy nie było możliwości podjęcia na czas działania przez władzę sądową, konfiskata prasy periodycznej może być dokonana przez urzędników policji sądowej, którzy muszą natychmiast, i nigdy nie później niż w ciągu dwudziestu czterech godzin, zawiadomić o tym władzę sądową. Jeżeli władza sądowa w ciągu kolejnych dwudziestu czterech godzin nie zatwierdzi konfiskaty, uważa się ją za uchyloną i pozbawioną wszelkich skutków.

Prawo poprzez przepisy o ogólnym charakterze może ustalić, że środki finansowania prasy periodycznej mają być podawane do wiadomości publicznej.

Zakazane są publikacje prasowe, przedstawienia i wszelkie inne wystąpienia sprzeciwiające się dobrym obyczajom. Ustawa określa odpowiednie środki zapobiegawcze i powstrzymujące przed naruszaniem tego zakazu.

Artykuł 22

Nikt nie może być pozbawiony z powodów politycznych zdolności prawnej, obywatelstwa, nazwiska.

Artykuł 23

Żadne świadczenie osobiste lub majątkowe nie może być nałożone w innej formie prawnej niż ustawa.

Artykuł 24

Wszyscy mogą zwrócić się do sądu dla uzyskania ochrony własnych praw i uzasadnionych interesów.

Obrona jest nienaruszalnym prawem w każdym stadium i na każdym etapie postępowania sądowego.

Dla osób ubogich zapewnia się, za pośrednictwem specjalnych instytucji, środki na występowanie i obronę przed wszystkimi sądami.

Ustawa określa warunki i sposoby naprawienia błędów sądowych.

Artykuł 25

Nikt nie może być wyłączony spod właściwości sądu, któremu podlega z mocy prawa.

Nikt nie może być ukarany inaczej aniżeli na podstawie ustawy, która weszła w życie przed popełnieniem czynu.

Nikt nie może być poddany środkom zabezpieczającym, jak tylko w sytuacjach przewidzianych przez ustawę.

Artykuł 26

Ekstradycja obywatela może być dozwolona jedynie, gdy jest wyraźnie przewidziana przez konwencje międzynarodowe.

Nie może być w żadnym razie dopuszczona z powodu przestępstw politycznych[4].

Artykuł 27

Odpowiedzialność karna ma charakter odpowiedzialności osobistej. Oskarżonego nie uważa się za winnego aż do prawomocnego skazania.

Kary nie mogą polegać na traktowaniu sprzecznym z istotą człowieczeństwa i muszą zmierzać do reedukacji skazanego.

Nie jest dopuszczalna kara śmierci[5].

Artykuł 28

Funkcjonariusze i urzędnicy państwa oraz przedsiębiorstw publicznych ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność, na podstawie przepisów ustaw karnych, cywilnych i administracyjnych, za czynności dokonane z pogwałceniem prawa. W takich wypadkach odpowiedzialność cywilna rozciąga się na państwo i przedsiębiorstwa publiczne.

Tytuł II
Stosunki moralno-społeczne

Artykuł 29

Republika uznaje prawa rodziny jako naturalnego związku opartego na małżeństwie.

Małżeństwo opiera się na równości moralnej i prawnej małżonków w granicach określonych przepisami prawa gwarantującymi jedność rodzinną.

Artykuł 30

Jest obowiązkiem i prawem rodziców utrzymanie, wykształcenie i wychowanie dzieci, także wtedy, jeśli urodzone są poza małżeństwem.

W wypadkach gdy rodzice są do tego niezdolni, prawo określa kto przyjmie na siebie ich obowiązki.

Ustawa zapewnia dzieciom urodzonym poza małżeństwem wszelką ochronę prawną i społeczną, porównywalną z prawami członków rodziny prawowitej.

Ustawa ustanawia zasady i określa granice dochodzenia ojcostwa.

Artykuł 31

Republika wspiera środkami ekonomicznymi i innymi środkami zakładanie rodziny i wykonywanie związanych z tym obowiązków, szczególnym względem otaczając rodziny wielodzietne.

Chroni macierzyństwo, dzieci i młodzież, wspierając instytucje niezbędne dla osiągnięcia tego celu.

Artykuł 32

Republika zapewnia ochronę zdrowia jako podstawowego prawa jednostki i interesu zbiorowego oraz gwarantuje bezpłatną opiekę ubogim.

Nikt nie może być zmuszony do poddania się określonemu leczeniu w inny sposób jak tylko na podstawie przepisów ustawy. Ustawa w żadnym razie nie może naruszać granic określonych przez wzgląd na szacunek dla istoty ludzkiej.

Artykuł 33

Sztuka i nauka są wolne oraz wolne jest ich nauczanie.

Republika określa zasady ogólne dotyczące kształcenia oraz tworzy szkoły państwowe wszystkich rodzajów i szczebli.

Instytucje i osoby prywatne mają prawo tworzenia szkół i instytutów edukacyjnych, bez obciążania państwa.

Ustawa, ustalając prawa i obowiązki szkół niepaństwowych, które mają być traktowane równo ze szkołami państwowymi, musi zapewnić im pełną swobodę, a ich uczniom wychowanie szkolne równorzędne do tego, jakie otrzymują uczniowie szkół państwowych.

Przewidziany jest egzamin państwowy dla dopuszczenia do szkół różnych rodzajów i szczebli albo dla ich ukończenia oraz dla uzyskania prawa do wykonywania zawodu.

Wyższe instytucje kulturalne, uniwersytety i akademie, mają prawo nadawania sobie statutów autonomicznych w granicach określonych przez ustawy państwa.

Artykuł 34

Szkoła jest dostępna dla wszystkich.

Kształcenie podstawowe udzielane jest przez co najmniej osiem lat, jest obowiązkowe i bezpłatne.

Zdolni i zasługujący na pomoc, nawet jeśli są pozbawieni środków, mają prawo zdobywania najwyższych szczebli wykształcenia.

Republika urzeczywistnia to prawo poprzez stypendia, zasiłki dla rodzin i inne środki zaradcze, które muszą być przyznawane w drodze konkursu.

Tytuł III
Stosunki gospodarcze

Artykuł 35

Republika ochrania pracę we wszystkich jej formach i zastosowaniach.

Troszczy się o kształcenie zawodowe i podnoszenie poziomu umiejętności pracujących.

Promuje i wspiera porozumienia i organizacje międzynarodowe mające na celu umacnianie i regulowanie praw pracy.

Uznaje wolność emigracji, z zastrzeżeniem obowiązków ustanowionych przez prawo w interesie ogólnym oraz ochrania pracę obywateli włoskich za granicą.

Artykuł 36

Pracownik ma prawo do wynagrodzenia proporcjonalnego do ilości i jakości swojej pracy, a w każdym razie wystarczającego do zapewnienia sobie i rodzinie swobodnej i godnej egzystencji.

Maksymalny czas trwania dnia pracy jest określony przez ustawę.

Pracownik ma prawo do cotygodniowego wypoczynku i do corocznego płatnego urlopu, których nie może się zrzec.

Artykuł 37

Kobieta pracująca ma te same prawa i za tę samą pracę to samo wynagrodzenie, które należy się pracującemu mężczyźnie. Warunki pracy muszą umożliwić wypełnianie jej podstawowej funkcji rodzinnej oraz zapewniać matce i dziecku szczególną ochronę.

Ustawa określa minimalny limit wieku dla wykonywania najemnej pracy zarobkowej.

Republika ochrania pracę młodocianych specjalnymi przepisami i gwarantuje im za taką samą pracę prawo do takiego samego wynagrodzenia.

Artykuł 38

Każdy obywatel niezdolny do pracy i pozbawiony środków niezbędnych do życia ma prawo do utrzymania i do opieki społecznej.

Pracujący mają prawo do tego, żeby były przewidziane i zapewnione środki odpowiednie do ich potrzeb życiowych w razie wypadku, choroby, inwalidztwa i starości czy niezawinionego bezrobocia.

Niezdolni do pracy i inwalidzi mają prawo do edukacji i przysposobienia zawodowego.

Do wykonywania zadań przewidzianych w niniejszym artykule powołane są organy i instytucje tworzone lub wspierane przez państwo.

Dozwolona jest prywatna działalność dobroczynna.

Artykuł 39

Organizowanie związków zawodowych jest swobodne.

Na związki zawodowe nie może być nakładany inny obowiązek aniżeli ich rejestracja w urzędach lokalnych albo centralnych, stosownie do postanowień ustawowych.

Warunkiem rejestracji jest przyjęcie w statutach związków zawodowych organizacji wewnętrznej opartej na podstawie demokratycznej.

Zarejestrowane związki zawodowe mają osobowość prawną. Mogą one, reprezentowane jednolicie proporcjonalnie do liczby zapisanych członków, zawierać zbiorowe układy pracy z mocą obowiązującą dla wszystkich należących do kategorii, do których układ się odnosi.

Artykuł 40

Prawo do strajku realizuje się w ramach ustaw, które je regulują[6].

Artykuł 41

Prywatna inicjatywa gospodarcza nie podlega ograniczeniom.

Nie może być ona wykonywana w sprzeczności z zasadą użyteczności społecznej albo w sposób przynoszący szkodę bezpieczeństwu, wolności, godności ludzkiej.

Ustawa określa programy i stosowne formy kontroli konieczne, by publiczna i prywatna działalność gospodarcza mogły być skoordynowane i ukierunkowane na osiągnięcie celów społecznych.

Artykuł 42

Własność jest publiczna lub prywatna. Dobra ekonomiczne należą do państwa, do publicznych osób prawnych lub do osób prywatnych.

Własność prywatna w celu zabezpieczenia jej funkcji społecznej i uczynienia jej dostępną dla wszystkich jest uznana i gwarantowana przez prawo, które określa sposoby jej nabycia oraz granice korzystania z niej.

Własność prywatna może być w sytuacjach przewidzianych przez ustawę i z zastrzeżeniem odszkodowania, wywłaszczona ze względu na interes ogólny.

Ustawa określa zasady i granice spadkobrania ustawowego i testamentowego oraz prawa państwa wobec spadków.

Artykuł 43

Kierując się celami powszechnej użyteczności, prawo może zastrzec pierwotnie albo przekazać poprzez wywłaszczanie i z zastrzeżeniem odszkodowania państwu, instytucjom publicznym, wspólnotom pracowników albo konsumentom określone przedsiębiorstwa lub określone kategorie przedsiębiorstw, które są powiązane z podstawowymi usługami publicznymi, sferą źródeł energii albo są monopolistami i które mają charakter priorytetowego interesu ogólnego.

Artykuł 44

W celu zapewnienia racjonalnego wykorzystania ziemi i tworzenia sprawiedliwych stosunków społecznych prawo nakłada obowiązki i ograniczenia na prywatną własność ziemską, ustala granice jej rozszerzania w zależności od regionów i stref rolnych, popiera i wymusza meliorację gruntów, przekształcenie latyfundiów oraz odbudowę jednostek produkcyjnych; pomaga małej i średniej własności.

Prawo ustanawia ulgi na rzecz stref górskich.

Artykuł 45

Republika uznaje społeczną funkcję kooperacji (spółdzielczości) o charakterze samopomocowym, nieprowadzącej do osiągania spekulacyjnego zysku prywatnego. Prawo popiera rozwój tej formy spółdzielczości wzajemnej (samopomocowej) i wspomaga ją odpowiednimi środkami oraz zabezpiecza, przy użyciu stosownych środków kontroli, jej charakter i cele.

Ustawa zapewnia ochronę i rozwój rzemiosła.

Artykuł 46

W celach podniesienia ekonomicznego i społecznego znaczenia pracy, w zgodności z potrzebami produkcji, Republika uznaje prawo pracowników do współpracy w zarządzaniu przedsiębiorstwami, przy wykorzystaniu sposobów i w granicach określonych przez ustawę.

Artykuł 47

Republika zachęca i chroni oszczędzanie we wszystkich jego formach; reguluje, koordynuje i kontroluje wykonywanie funkcji kredytowych.

Wspiera oszczędzanie przez ludność, którego celem są: nabycie własnego mieszkania, własności rolniczej oraz bezpośrednie inwestycje w wielkie produkcyjne przedsiębiorstwa krajowe albo inwestycje pośrednie poprzez kupno ich akcji.

Tytuł IV
Stosunki polityczne

Artykuł 48

Wyborcami są wszyscy obywatele, mężczyźni i kobiety, którzy osiągnęli pełnoletność.

Głosowanie jest osobiste i równe, wolne i tajne. Jego wykonywanie jest obowiązkiem obywatelskim.

Ustawa określa wymagania i sposób wykonywania prawa głosowania obywateli zamieszkałych za granicą i zapewnia jego realne wykonywanie. W tym celu utworzony zostaje okręg wyborczy dla wyborów do izb dotyczący zagranicy, do którego są przydzielone mandaty w liczbie określonej przez przepis konstytucyjny i według kryteriów określonych przez ustawę[7].

Prawo głosu nie może być ograniczone, chyba że z powodu braku zdolności prawnej albo na skutek prawomocnego wyroku skazującego lub w razie zaistnienia przewidzianego ustawą przypadku niegodności wyborczej.

Artykuł 49

Wszyscy obywatele mają prawo swobodnego zrzeszania się w partie w celu wpływania w sposób demokratyczny na kształtowanie polityki narodowej.

Artykuł 50

Wszyscy obywatele mogą zwracać się z petycjami do izb z żądaniem podjęcia kroków ustawodawczych lub przedstawienia wspólnych potrzeb.

Artykuł 51

Wszyscy obywatele obojga płci mają na równych zasadach dostęp do urzędów publicznych i do stanowisk wybieralnych, stosownie do wymogów określonych przez ustawę. W tym celu Republika podejmując specjalne środki, wspiera ideę równych możliwości kobiet i mężczyzn[8].

Ustawa może, w celu dopuszczenia do urzędów publicznych i stanowisk wybieralnych, zrównać z obywatelami włoskimi Włochów nienależących do Republiki.

Każdy powołany do pełnienia wybieralnych funkcji publicznych ma prawo dysponowania czasem niezbędnym do ich wykonywania i do zachowania swojego miejsca pracy.

Artykuł 52

Obrona Ojczyzny jest świętym obowiązkiem obywatela.

Służba wojskowa jest obowiązkowa i odbywana w granicach oraz w sposób określony przez ustawę. Jej odbywanie nie narusza stosunku pracy obywatela ani wykonywania jego praw politycznych.

Organizacja Sił Zbrojnych kształtowana jest w demokratycznym duchu Republiki.

Artykuł 53

Wszyscy są zobowiązani do uczestniczenia w wydatkach publicznych stosownie do swoich możliwości podatkowych.

System podatkowy jest ukształtowany na zasadzie progresji.

Artykuł 54

Wszyscy obywatele mają obowiązek wierności wobec Republiki i przestrzegania Konstytucji oraz ustaw.

Obywatele, którym zostały powierzone funkcje publiczne, mają obowiązek wykonywania ich w sposób zdyscyplinowany i godny, składając przysięgę w wypadkach określonych przez ustawę.

Część II
Ustrój Republiki

Tytuł I
Parlament

Rozdział I
Izby

Artykuł 55

Parlament składa się z Izby Deputowanych i Senatu Republiki. Parlament zbiera się na wspólnym posiedzeniu członków obu izb jedynie w wypadkach określonych przez Konstytucję.

Artykuł 56[9]

Izba Deputowanych jest wybierana w głosowaniu powszechnym i bezpośrednim.

Liczba deputowanych wynosi sześćset trzydzieści, z czego dwunastu jest wybieranych w okręgu wyborczym obejmującym zagranicę.

Bierne prawo wyborcze do Izby Deputowanych posiadają wszyscy wyborcy, którzy w dniu wyborów mają ukończone dwadzieścia pięć lat.

Podział miejsc między okręgi wyborcze dokonywany jest, z wyłączeniem miejsc przyznanych okręgowi wyborczemu obejmującemu zagranicę, przez podzielenie liczby mieszkańców Republiki, jaka wynika z ostatniego powszechnego spisu ludności, przez sześćset osiemnaście i rozdzielenie miejsc w proporcji do liczby ludności każdego okręgu wyborczego, na zasadzie ilorazu wyborczego i największych resztek.

Artykuł 57[10]

Senat Republiki jest wybierany na podstawie regionalnej, z wyłączeniem miejsc przydzielonych do okręgu wyborczego obejmującego zagranicę.

Liczba senatorów pochodzących z wyborów wynosi trzystu piętnastu, z czego sześciu pochodzi z wyborów przeprowadzanych w okręgu wyborczym obejmującym zagranicę.

Żaden region nie może posiadać liczby senatorów mniejszej niż siedem; Molise ma dwóch senatorów, Valle d’Aosta – jednego.

Rozdział miejsc pomiędzy regiony, z wyłączeniem liczby miejsc przydzielonych okręgowi wyborczemu obejmującemu zagranicę, po wstępnym zastosowaniu postanowień poprzedniego ustępu, dokonuje się w proporcji do liczby ludności regionów, jaka wynika z ostatniego powszechnego spisu ludności, na zasadzie ilorazu wyborczego i największych resztek.

Artykuł 58

Senatorowie są wybierani w głosowaniu powszechnym i bezpośrednim przez wyborców, którzy ukończyli dwadzieścia pięć lat.

Bierne prawo wyborcze do Senatu służy wyborcom, którzy ukończyli czterdzieści lat.

Artykuł 59

Każdy były Prezydent Republiki staje się dożywotnim senatorem z mocy prawa, chyba że z tego zrezygnuje.

Prezydent Republiki może mianować dożywotnimi senatorami pięciu obywateli, którzy przynieśli chwałę Ojczyźnie wybitnymi zasługami na polu społecznym, naukowym, artystycznym i literackim.

Artykuł 60

Izba Deputowanych i Senat Republiki są wybierane na pięć lat[11]. Kadencja żadnej z izb nie może zostać przedłużona, chyba że nastąpi to w drodze ustawy i tylko w wypadku wojny.

Artykuł 61

Wybory nowych izb odbywają się w ciągu siedemdziesięciu dni od chwili upływu izb poprzedniej kadencji . Pierwsze posiedzenie odbywa się nie później niż dwudziestego dnia od dnia wyborów.

Do czasu zebrania się nowo wybranych izb pełnomocnictwa izb poprzednich uznaje się za przedłużone.

Artykuł 62

Izby zbierają się na podstawie właściwych przepisów prawa w pierwszy nieświąteczny dzień lutego i października.

Każda izba może zostać zwołana na sesję nadzwyczajną z inicjatywy swego przewodniczącego lub Prezydenta Republiki albo jednej trzeciej swoich członków.

Jeżeli jedna izba zbiera się na sesję nadzwyczajną, z mocy prawa zbiera się także druga izba.

Artykuł 63

Każda izba wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i prezydium.

Jeśli parlament zbiera się na posiedzeniu wspólnym, jego przewodniczącym i prezydium są przewodniczący i prezydium Izby Deputowanych.

Artykuł 64

Każda izba uchwala swój własny regulamin bezwzględną większością głosów swoich członków.

Posiedzenia są jawne; jednakże każda izba i parlament obradujący na wspólnym posiedzeniu obu izb mogą postanowić o zebraniu się na posiedzeniu, na którym obrady będą tajne.

Uchwały każdej z izb i parlamentu nie są ważne, jeśli nie uczestniczy w nich większość ich członków, i jeśli nie zostają przyjęte większością głosów obecnych, chyba że Konstytucja przewidziała większość kwalifikowaną.

Członkowie Rządu, nawet jeśli nie są członkami izb, mają prawo, a jeżeli zostanie złożone takie żądanie, mają obowiązek uczestniczyć w ich posiedzeniach. Muszą być wysłuchani, ilekroć tego zażądają.

Artykuł 65

Ustawa określa przypadki niewybieralności i niepołączalności z urzędem deputowanego lub senatora.

Nikt nie może być jednocześnie członkiem obu izb.

Artykuł 66

Każda izba orzeka o ważności mandatów swoich członków oraz w sprawach wystąpienia przesłanek niewybieralności i niepołączalności.

Artykuł 67

Każdy członek parlamentu reprezentuje Naród i przy wykonywaniu swoich funkcji, nie jest związany mandatem.

Artykuł 68[12]

Członkowie parlamentu nie mogą być pociągani do odpowiedzialności za wyrażane opinie i za sposoby głosowania podczas wykonywania swoich funkcji.

Żaden członek parlamentu nie może być poddany postępowaniu karnemu ani rewizji osobistej lub rewizji mieszkania, nie może być aresztowany lub w inny sposób pozbawiony wolności osobistej bez zezwolenia izby, do której należy, chyba że w wykonaniu prawomocnego wyroku skazującego albo jeśli byłby schwytany na gorącym uczynku przestępstwa, dla którego jest przewidziane obowiązkowe aresztowanie.

Analogiczne zezwolenie jest wymagane dla poddania członków parlamentu podsłuchowi, w jakiejkolwiek formie, rozmów lub przekazywania wiadomości i dla zajęcia korespondencji.

Artykuł 69

Członkowie parlamentu otrzymują dietę określoną przez ustawę.

Rozdział II
Ustawodawstwo

Artykuł 70

Funkcja ustawodawcza wykonywana jest wspólnie przez obie izby.

Artykuł 71

Inicjowanie ustaw należy do Rządu, służy każdemu członkowi izb parlamentu oraz organom i instytucjom, którym zostałoby przyznane odrębną ustawą konstytucyjną.

Lud wykonuje inicjatywę ustawodawczą w drodze wniosku zgłoszonego przez co najmniej pięćdziesiąt tysięcy wyborców w formie projektu zredagowanego w artykułach.

Artykuł 72

Każdy projekt ustawy, przedstawiony jednej z izb jest, stosownie do postanowień jej regulaminu, rozpatrywany przez jedną komisję, a następnie przez samą izbę, która uchwala go głosując artykuł po artykule oraz całość projektu w głosowaniu końcowym.

Regulamin ustala procedury skrócone dla projektów ustaw, które uznane zostały za pilne.

Regulamin może też ustalić, w jakich sytuacjach i formach rozpatrzenie i uchwalenie projektów ustaw jest przekazywane komisjom, również stałym, utworzonym w sposób umożliwiający odzwierciedlenie proporcji grup parlamentarnych. Również w takich sytuacjach aż do chwili jego ostatecznego uchwalenia, projekt ustawy odsyła się do izby, jeśli Rząd albo jedna dziesiąta część składu izby lub jedna piąta składu komisji zażądają, żeby projekt był dyskutowany i głosowany przez samą izbę albo żeby był jej przedstawiony dla jego uchwalenia końcowego wyłącznie w drodze głosowania. Regulamin określa formy publikacji prac komisji.

Procedura zwykła rozpatrywania i uchwalania bezpośrednio przez izbę jest zawsze stosowana wobec projektów ustaw w sprawach konstytucyjnych i wyborczych oraz wobec projektów ustaw dotyczących delegacji ustawodawczej, projektów ustaw zawierających upoważnienia do ratyfikowania traktatów międzynarodowych, uchwalania budżetu i rozliczenia jego wykonania.

Artykuł 73

Ustawy są podpisywane przez Prezydenta Republiki w ciągu miesiąca od ich uchwalenia.

Jeżeli izby, każda bezwzględną większością głosów swych członków, uchwalą pilność projektu, ustawa jest promulgowana w terminie w niej określonym.

Ustawy są publikowane niezwłocznie po ich podpisaniu i wchodzą w życie piętnastego dnia następującego po ich publikacji, chyba że same ustawy określą inny termin.

Artykuł 74

Prezydent Republiki przed podpisaniem ustawy może za pośrednictwem umotywowanego wystąpienia żądać od izb ponownego jej rozpatrzenia. Jeżeli izby ponownie uchwalą ustawę, musi ona być podpisana.

Artykuł 75

Jeżeli zażąda tego pięćset tysięcy wyborców albo pięć rad regionalnych w celu rozstrzygnięcia o całkowitym lub częściowym uchyleniu ustawy albo aktu o mocy ustawy przeprowadza się referendum ludowe.

Nie jest dopuszczalne referendum w sprawach ustaw podatkowych i budżetu, amnestii i abolicji oraz w sprawie upoważnienia do ratyfikowania traktatów międzynarodowych.

Prawo uczestniczenia w referendum mają wszyscy obywatele posiadający prawo wybierania do Izby Deputowanych.

Wniosek poddany pod referendum zostaje przyjęty, jeżeli w głosowaniu wzięła udział większość posiadających do tego prawo oraz jeżeli uzyskał on większość ważnie oddanych głosów.

Sposób przeprowadzenia referendum określa ustawa[13].

Artykuł 76

Wykonywanie funkcji ustawodawczej może zostać przekazane rządowi tylko pod warunkiem określenia zasad i kierunkowych wytycznych oraz wyłącznie na czas określony i dla spraw ściśle określonych.

Artykuł 77

Rząd nie może bez wyraźnego upoważnienia izb wydawać dekretów mających moc ustawy.

Jeżeli w sytuacjach nadzwyczajnej konieczności i pilnej okoliczności rząd podejmie, na swoją odpowiedzialność, dekrety tymczasowe z mocą ustawy, winien tego samego dnia przedstawić je w celu ich przekształcenia w ustawy izbom, które nawet jeśli są rozwiązane, są specjalnie zwoływane i zbierają się w ciągu pięciu dni.

Jeżeli dekret nie zostanie przekształcony w ustawę w ciągu sześćdziesięciu dni od jego publikacji traci moc prawną od dnia swego wejścia w życie. Jednakże izby mogą uregulować w formie ustawy stosunki prawne, powstałe w oparciu o przepisy dekretów, które nie zostały przekształcone w ustawę.

Artykuł 78

Izby postanawiają o stanie wojny i udzielają rządowi koniecznych pełnomocnictw.

Artykuł 79[14]

Amnestia i abolicja uchwalane są w formie ustawy większością dwóch trzecich głosów członków każdej z izb, w głosowaniu nad każdym artykułem ustawy oraz w ostatecznym głosowaniu całej ustawy.

Ustawa, która udziela amnestii lub abolicji określa termin ich stosowania.

W żadnym wypadku amnestia i abolicja nie mogą mieć zastosowania do przestępstw popełnionych po przedłożeniu projektu ustawy.

Artykuł 80

Izby udzielają w drodze ustawy upoważnienia do ratyfikacji traktatów międzynarodowych o charakterze politycznym lub które przewidują arbitraż albo postępowania sądowe, albo pociągają za sobą zmiany terytorium, obciążenia finansowe lub zmianę ustaw.

Artykuł 81

Izby corocznie uchwalają budżet i przyjmują sprawozdanie finansowe przedstawiane przez rząd.

Tymczasowe wykonywanie budżetu[15] jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i na okresy nieprzekraczające łącznie czterech miesięcy.

Ustawa uchwalająca budżet nie może ustanawiać nowych podatków i nowych wydatków.

Każda inna ustawa, która ustanawia nowe lub wyższe wydatki musi wskazywać środki na ich pokrycie.

Artykuł 82

Każda izba może zarządzić dochodzenia w sprawach stanowiących interes publiczny.

W tym celu powołuje spośród swoich członków komisję tworzoną w sposób odzwierciedlający proporcje siły poszczególnych grup parlamentarnych. Komisja śledcza prowadzi dochodzenia i przesłuchania, dysponując takimi samymi uprawnieniami i podlegając takim samym ograniczeniom jak władza sądowa.

Tytuł II
Prezydent Republiki

Artykuł 83

Prezydent Republiki jest wybierany przez parlament na wspólnym posiedzeniu jego członków.

W celu zapewnienia reprezentacji mniejszości w wyborze bierze udział po trzech delegatów z każdego regionu wybranych przez Radę Regionalną. Valle d’Aosta posiada tylko jednego delegata.

Wybór Prezydenta Republiki odbywa się w głosowaniu tajnym, większością dwóch trzecich zgromadzenia. Po trzecim głosowaniu wystarcza większość bezwzględna.

Artykuł 84

Prezydentem Republiki może zostać wybrany każdy obywatel, który ukończył pięćdziesiąt lat i korzysta z pełni praw cywilnych i politycznych.

Urząd Prezydenta Republiki jest niepołączalny z jakimkolwiek innym stanowiskiem.

Uposażenie i fundusze Prezydenta są określone przez ustawę.

Artykuł 85

Prezydent Republiki jest wybierany na siedem lat.

W celu wyboru nowego Prezydenta Republiki Przewodniczący Izby Deputowanych zwołuje na wspólne posiedzenie parlament i delegatów regionalnych trzydzieści dni przed upływem kadencji.

Jeżeli izby są rozwiązane albo brakuje mniej niż trzy miesiące do końca ich kadencji, wybór następuje w ciągu piętnastu dni od zebrania się nowych izb. Do tego czasu uprawnienia urzędującego Prezydenta ulegają przedłużeniu.

Artykuł 86

Funkcje Prezydenta Republiki, w każdym wypadku, gdy Prezydent nie może ich wypełniać, są wykonywane przez Przewodniczącego Senatu.

W wypadku trwałej przeszkody, śmierci lub zrzeczenia się urzędu przez Prezydenta Republiki, Przewodniczący Izby Deputowanych zarządza wybór nowego Prezydenta Republiki w ciągu piętnastu dni. Termin dłuższy przewiduje się, jeżeli izby są rozwiązane albo brakuje mniej niż trzy miesiące do końca ich kadencji.

Artykuł 87

Prezydent Republiki jest głową państwa i reprezentuje jedność narodową.

Prezydent może przesyłać do izb pisemne wystąpienia.

Zarządza wybory nowych izb i ustala termin ich pierwszego posiedzenia.

Upoważnia rząd do przedstawienia izbom rządowych projektów ustaw.

Podpisuje ustawy i wydaje dekrety z mocą ustawy oraz rozporządzenia.

Zarządza referendum ludowe, w przypadkach przewidzianych przez Konstytucję.

Mianuje, w przypadkach wskazanych w ustawach, funkcjonariuszy państwa.

Akredytuje i przyjmuje przedstawicieli dyplomatycznych, ratyfikuje traktaty międzynarodowe, po uprzednim, jeśli jest to wymagane, upoważnieniu izb.

Jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, przewodniczy Najwyższej Radzie Obrony utworzonej na podstawie ustawy, ogłasza stan wojny uchwalony przez izby.

Przewodniczy Najwyższej Radzie Sądownictwa.

Może udzielać prawa łaski i łagodzić kary.

Nadaje odznaczenia Republiki.

Artykuł 88

Prezydent Republiki może, po wysłuchaniu przewodniczących izb, rozwiązać je albo tylko jedną z nich.

Nie może wykorzystać tego uprawnienia w ciągu ostatnich sześciu miesięcy trwania swojego mandatu, chyba że zbiegają się one w całości lub w części z ostatnimi sześcioma miesiącami kadencji parlamentu[16].

Artykuł 89

Żaden akt Prezydenta Republiki nie jest ważny, jeśli nie jest kontrasygnowany przez przedkładających go ministrów, którzy przyjmują zań odpowiedzialność.

Akty mające moc ustawy i inne akty wskazane przez ustawę są kontrasygnowane również przez Prezesa Rady Ministrów.

Artykuł 90

Prezydent Republiki nie jest odpowiedzialny za akty podjęte w ramach wykonywania swoich obowiązków, z wyjątkiem zdrady stanu lub naruszenia Konstytucji.

W takich wypadkach Prezydent jest stawiany w stan oskarżenia przez parlament zebrany na wspólnym posiedzeniu, bezwzględną większością głosów jego członków.

Artykuł 91

Prezydent Republiki, przed objęciem swego urzędu, składa wobec parlamentu zebranego na wspólnym posiedzeniu przysięgę wierności Republice i przestrzegania Konstytucji.

Tytuł III
Rząd

Rozdział I
Rada Ministrów

Artykuł 92

Rząd Republiki składa się z Prezesa Rady Ministrów i z ministrów, którzy razem tworzą Radę Ministrów.

Prezydent Republiki mianuje Prezesa Rady Ministrów, a na jego wniosek, ministrów.

Artykuł 93

Prezes Rady Ministrów i ministrowie przed objęciem swoich funkcji składają przysięgę na ręce Prezydenta Republiki.

Artykuł 94

Rząd musi mieć zaufanie obu izb.

Każda izba udziela lub odmawia zaufania w drodze głosowania imiennego nad umotywowanym wnioskiem.

W ciągu dziesięciu dni od utworzenia rząd zwraca się do izb o udzielenie mu zaufania.

Głosowanie przeciwko przedłożeniu rządowemu w jednej lub w obu izbach nie nakłada na rząd obowiązku podania się do dymisji.

Wniosek o wotum nieufności musi być podpisany przez co najmniej jedną dziesiątą część członków izby i nie może być poddany pod dyskusję przed upływem trzech dni od jego złożenia.

Artykuł 95

Prezes Rady Ministrów kieruje ogólną polityką rządu i jest za nią odpowiedzialny. Utrzymuje jednolitość kierunku działania politycznego i administracyjnego, inspirując i koordynując działalność ministrów.

Ministrowie odpowiadają solidarnie za działalność Rady Ministrów oraz indywidualnie za działalność swoich resortów.

Ustawa określa organizację Prezydium Rady Ministrów oraz liczbę, kompetencje i organizację ministerstw.

Artykuł 96[17]

Prezes Rady Ministrów i ministrowie, także po ustąpieniu z urzędu, podlegają, z powodu przestępstw popełnionych w związku z wykonywaniem swoich funkcji, sądownictwu powszechnemu, po uprzednim uzyskaniu upoważnienia Senatu Republiki lub Izby Deputowanych, zgodnie z postanowieniami określonymi przez ustawę konstytucyjną.

Rozdział II
Administracja publiczna

Artykuł 97

Urzędy publiczne są tworzone zgodnie z przepisami ustawy w taki sposób, aby zapewnić należyte funkcjonowanie i bezstronność administracji.

W regulaminach organizacyjnych urzędów określa się zakresy właściwości, kompetencji oraz formy odpowiedzialności urzędników.

Stanowiska w administracji publicznej obsadza się w drodze konkursów, z wyłączeniem sytuacji przewidzianych przez ustawę.

Artykuł 98

Urzędnicy państwowi pozostają wyłącznie na służbie Narodu.

Jeśli są oni członkami parlamentu, nie mogą uzyskiwać awansów w inny sposób aniżeli na podstawie wysługi lat.

Ustawa może ustanawiać ograniczenia w prawie wstępowania do partii politycznych: sędziów, zawodowych wojskowych w służbie czynnej, policjantów i funkcjonariuszy, przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych za granicą.

Rozdział III
Organy pomocnicze

Artykuł 99

Narodowa Rada Gospodarki i Pracy składa się, według zasad określonych przez ustawę, z ekspertów i przedstawicieli poszczególnych kategorii producentów w proporcji uwzględniającej ich znaczenie ilościowe i jakościowe.

Jest organem doradczym izb i rządu w zakresie spraw i zgodnie z kompetencjami, które zostały jej przyznane przez ustawę.

Ma prawo inicjatywy ustawodawczej i może uczestniczyć w wypracowywaniu ustawodawstwa gospodarczego i socjalnego, zgodnie z zasadami i w granicach ustalonych przez ustawę.

Artykuł 100

Rada Stanu jest prawnoadministracyjnym organem konsultacyjnym oraz zapewniającym przestrzeganie zasady sprawiedliwości w działaniu administracji.

Trybunał Obrachunkowy wykonuje wstępną kontrolę legalności aktów rządu oraz kontrolę następczą w zakresie realizacji budżetu państwa. Uczestniczy, w przypadkach i w formach określonych przez ustawę, w kontroli zarządzania finansowego instytucji dotowanych regularnie przez państwo w trybie zwykłym. Wynik dokonanej kontroli przedstawia bezpośrednio izbom parlamentu.

Ustawa zapewnia niezależność obydwu instytucji i ich członków wobec rządu.

Tytuł IV
Sądownictwo

Rozdział I
Organizacja wymiaru sprawiedliwości

Artykuł 101

Sprawiedliwość jest wymierzana w imieniu ludu. Sędziowie podlegają jedynie ustawie.

Artykuł 102

Funkcje sądownicze są wykonywane przez sądy powszechne, tworzone i regulowane na mocy postanowień dotyczących organizacji wymiaru sprawiedliwości.

Nie mogą być powoływani sędziowie nadzwyczajni ani sędziowie specjalni. Mogą jedynie być tworzone przy organach sądownictwa powszechnego wydziały specjalizujące się w określonych sprawach, z udziałem obywateli o odpowiednich kwalifikacjach, niezatrudnionych w sądownictwie.

Ustawa określa wypadki i formy bezpośredniego udziału ludu w wymiarze sprawiedliwości.

Artykuł 103

Rada Stanu i inne jednostki sądownictwa administracyjnego dysponują jurysdykcją w odniesieniu do ochrony słusznych praw wobec administracji publicznej, a w szczególnych przypadkach zastrzeżonych przez ustawę, także praw podmiotowych osób podlegających tej administracji.

Trybunał Obrachunkowy jest właściwy w sprawach rachunków publicznych i w innych sprawach wymienionych przez ustawę.

Trybunały wojskowe w czasie wojny posiadają zakres właściwości określony przez ustawę. W czasie pokoju są właściwe jedynie w sprawach przestępstw wojskowych popełnionych przez członków Sił Zbrojnych.

Artykuł 104

Sądownictwo stanowi system autonomiczny i niezależny od pozostałych władz.

Najwyższej Radzie Sądownictwa przewodniczy Prezydent Republiki.

Z mocy prawa jej członkami są Pierwszy Prezes i Prokurator Generalny Sądu Kasacyjnego.

Pozostali członkowie są wybierani w dwóch trzecich przez wszystkich sędziów sądownictwa powszechnego spośród jego członków należących do różnych kategorii i w jednej trzeciej przez parlament, zebrany na wspólnym posiedzeniu, spośród profesorów zwyczajnych prawa na uniwersytetach i adwokatów praktykujących od co najmniej piętnastu lat.

Rada wybiera wiceprzewodniczącego spośród członków desygnowanych do niej przez parlament.

Kadencja członków Rady pochodzących z wyboru trwa cztery lata i nie mogą oni być ponownie wybrani na kolejno następującą kadencję.

Nie mogą, dopóki pełnią swoje funkcje, być wpisani na listy uprawniające do wykonywania zawodu ani wchodzić w skład parlamentu albo jakiejkolwiek rady regionalnej.

Artykuł 105

Do Najwyższej Rady Sądownictwa należą, stosownie do postanowień o organizacji wymiaru sprawiedliwości, sprawy zatrudnienia, przydziałów i przenoszenia, awansów i środków dyscyplinarnych w odniesieniu do sędziów.

Artykuł 106

Stanowiska sędziów obsadzane są w drodze konkursów.

Ustawa o ustroju sądów może dopuścić powołanie, także poprzez wybór, sędziów honorowych do wszystkich funkcji wykonywanych przez sędziów w składach jednoosobowych.

Po wskazaniu przez Najwyższą Radę Sądownictwa mogą być powołani do pełnienia urzędu radcy kasacyjni z tytułu ich wybitnych zasług, uniwersyteccy profesorowie zwyczajni prawa i adwokaci, którzy praktykowali co najmniej piętnaście lat i byli wpisani na specjalne listy obrońców przy sądach wyższych.

Artykuł 107

Sędziowie są nieusuwalni. Nie mogą być zwolnieni ze służby lub zawieszeni w piastowaniu urzędu ani przeniesieni do innych siedzib albo na inne stanowiska inaczej[18], jak tylko w następstwie decyzji Najwyższej Rady Sądownictwa, podjętej albo z powodów i przy zachowaniu gwarancji obrony określonych przez prawo o organizacji wymiaru sprawiedliwości, albo za ich zgodą.

Minister sprawiedliwości posiada uprawnienie do wszczynania postępowania dyscyplinarnego.

Sędziów odróżniają jedynie pełnione funkcje.

Prokuratura korzysta z gwarancji określonych wobec niej przepisami prawa o organizacji wymiaru sprawiedliwości.

Artykuł 108

Prawo o ustroju organów wymiaru sprawiedliwości i o organizacji sądów określają ustawy.

Ustawa zapewnia niezawisłość sędziów sądownictwa wyspecjalizowanego, prokuratorów przy takich sądach oraz osób pracujących w administracji wymiaru sprawiedliwości.

Artykuł 109

Władza sądowa rozporządza bezpośrednio policją sądową.

Artykuł 110

Z zachowaniem kompetencji Najwyższej Rady Sądownictwa, do ministra sprawiedliwości należą organizacja i funkcjonowanie służb związanych z sądownictwem.

Rozdział II
Przepisy o wymiarze sprawiedliwości

Artykuł 111[19]

Wymiar sprawiedliwości urzeczywistnia się w sprawiedliwym procesie regulowanym przez ustawę.

Każdy proces ma charakter kontradyktoryjny, zapewnia stronom równe traktowanie i toczy się przed bezstronnym sędzią. Ustawa określi rozsądny czas jego trwania.

W procesie karnym ustawa gwarantuje, że osoba oskarżona o przestępstwo będzie, w najkrótszym możliwym czasie, poinformowana o istocie i motywach oskarżenia podnoszonego wobec niej; że będzie dysponowała czasem i warunkami niezbędnymi dla przygotowania swojej obrony; że będzie miała możliwość w obecności sędziego przesłuchiwać osoby, które świadczą przeciwko niej, że będzie mogła wzywać i przesłuchiwać osoby na swoją obronę na tych samych warunkach jak oskarżenie i że będzie mogła pozyskiwać każdy inny dowód na swoją rzecz; że będzie mogła być wspomagana przez tłumacza, jeśli nie rozumie lub nie mówi językiem używanym w procesie.

Podstawą postępowania dowodowego w procesie karnym jest zasada kontradyktoryjności. Wina oskarżonego nie może być stwierdzona na podstawie wyjaśnień udzielonych przez osobę, która z własnej woli uchyliła się w procesie od udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez oskarżonego albo przez jego obrońcę.

Ustawa określa sytuacje, w których pozyskanie dowodu nie odbywa się w postępowaniu kontradyktoryjnym w następstwie uznania faktów przez oskarżonego albo z powodu braku stwierdzonej możliwości pozyskania dowodu natury obiektywnej lub też na skutek udowodnionego działania przestępczego.

Wszystkie orzeczenia sądowe muszą zawierać uzasadnienie.

Przeciwko wyrokom i postanowieniom dotyczącym wolności osobistej, orzeczonym przez sądy powszechne i wyspecjalizowane organy sądownictwa powszechnego lub szczególnego zawsze jest dopuszczalne odwołanie w trybie kasacji z powodu naruszenia ustawy. Od tego przepisu można odstąpić jedynie wobec wyroków trybunałów wojskowych w czasie wojny.

Odwołanie do Sądu Kasacyjnego przeciwko orzeczeniom Rady Stanu i Trybunału Obrachunkowego jest dopuszczalne jedynie z powodu naruszenia zasad właściwości sądu.

Artykuł 112

Prokuratura ma obowiązek wszczęcia postępowania karnego.

Artykuł 113

Przeciwko aktom administracji publicznej zawsze dopuszczalna jest sądowa ochrona praw i słusznych interesów przed organami sądownictwa powszechnego i administracyjnego.

Taka ochrona sądowa nie może być wyłączona wobec określonych kategorii aktów lub ograniczona do szczególnych środków odwoławczych albo wobec określonych kategorii aktów.

Ustawa określa organy sądownictwa, które mogą uchylać akty administracji publicznej w sytuacjach i ze skutkami przewidzianymi w samej tej ustawie.

Tytuł V[20]
Regiony, prowincje, gminy

Artykuł 114[21]

Republika składa się z gmin, prowincji, miast metropolitalnych, z regionów i z państwa.

Gminy, prowincje, miasta metropolitalne i regiony stanowią jednostki autonomiczne z własnymi statutami, władzami i kompetencjami w myśl zasad ustalonych przez Konstytucję.

Rzym jest stolicą Republiki. Ustawa państwa[22] reguluje jego ustrój.

Artykuł 115

[Uchylony][23]

Artykuł 116[24]

Friuli-Venezia Giulia, Sardynia, Sycylia, TrentinoAlto Adige/Sudtirol i Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste dysponują szczególnymi formami i warunkami autonomii, w myśl stosownych statutów specjalnych przyjętych w drodze ustawy konstytucyjnej.

Region Trentino-Alto Adige/Sudtirol składa się z prowincji autonomicznych Trento i Bolzano.

Dodatkowe formy i szczególne warunki autonomii dotyczące materii, o których mowa w art. 117 ust. 3, i materie wskazane przez art. 117 ust. 2 lit. l), w zakresie ograniczonym do organizacji sądownictwa pokoju, litery n) oraz s), mogą być przyznane innym regionom przez ustawę państwa z inicjatywy zainteresowanego regionu, po wysłuchaniu organów lokalnych, przy poszanowaniu zasad, o których mowa w art. 119. Ustawa jest uchwalana przez izby bezwzględną większością ich członków, na podstawie porozumienia między państwem a zainteresowanym regionem.

Artykuł 117[25]

Władza ustawodawcza jest sprawowana przez państwo i przez regiony z zachowaniem postanowień Konstytucji oraz uwarunkowań wynikających z prawa wspólnotowego i ze zobowiązań międzynarodowych.

Państwo dysponuje ustawodawstwem wyłącznym w następujących sprawach:

a). polityka zagraniczna i stosunki międzynarodowe państwa; stosunki państwa z Unią Europejską; prawo azylu i status prawny obywateli państw nienależących do Unii Europejskiej;

b). imigracja;

c).. stosunki między Republiką a wyznaniami religijnymi;

d). obrona i Siły Zbrojne; bezpieczeństwo państwa; broń, amunicja i materiały wybuchowe;

e).. pieniądz, ochrona oszczędności i rynków finansowych; ochrona konkurencji; system walutowy; system podatkowy i obrachunkowy państwa; równomierne rozłożenie środków finansowych;

f).. organy państwa i odpowiednie dla ich kreowania ordynacje wyborcze; referenda krajowe; wybory do Parlamentu Europejskiego;

g).. ustrój i organizacja administracyjna państwa i krajowych organów władzy publicznej;

h). porządek publiczny i bezpieczeństwo z wyłączeniem lokalnej policji administracyjnej;

i)... obywatelstwo, stan cywilny i rejestr mieszkańców;

l)... sądownictwo i normy proceduralne; system sądowy cywilny i karny; sądownictwo administracyjne;

m) określenie istotnych poziomów świadczeń dla zapewnienia praw obywatelskich i socjalnych, które muszą być gwarantowane na całym terytorium kraju;

n). przepisy ogólne w zakresie oświaty;

o). opieka społeczna;

p). ustawodawstwo wyborcze, organy wykonawcze i podstawowe kompetencje gmin, prowincji i miast metropolitalnych;

q). urzędy celne, ochrona granic państwowych i profilaktyka międzynarodowa;

r).. wagi, miary i czas urzędowy; koordynacja informacyjno-statystyczna i informatyczna danych administracji państwowej, regionalnej i lokalnej; wynalazki;

s).. ochrona środowiska, ekosystemu i dóbr kulturalnych.

Materiami należącymi do ustawodawstwa konkurencyjnego są te, które dotyczą: stosunków międzynarodowych regionów i regionów z Unią Europejską; handlu z zagranicą; ochrony i bezpieczeństwa pracy; kształcenia, z wyjątkiem autonomii instytucji szkolnych i z wyłączeniem kształcenia i wykształcenia zawodowego; zawodów; badań naukowych i technologii oraz wspierania innowacji dla sektorów produkcyjnych; ochrony zdrowia; wyżywienia; prawa sportowego; obrony cywilnej; zarządu terytorium; portów i lotnisk cywilnych; wielkich sieci transportu i nawigacji; porządku komunikacyjnego; produkcji, transportu i dystrybucji krajowej energii; opieki społecznej komplementarnej i uzupełniającej; harmonizacji budżetów publicznych i koordynacji finansów publicznych i systemu podatkowego; rewaloryzacji dóbr kulturalnych i dóbr środowiska naturalnego, promocji i organizacji aktywności kulturalnej; kas oszczędności, kas wiejskich, agencji kredytowych o charakterze regionalnym; instytucji kredytowych ziemskich i rolniczych o regionalnym charakterze. W odniesieniu do materii należących do sfery ustawodawstwa konkurencyjnego władza ustawodawcza należy do regionów, z wyjątkiem określania zasad podstawowych, zastrzeżonych dla ustawodawstwa państwa.

Do regionów należy władza ustawodawcza w odniesieniu do każdej materii wyraźnie niezarezerwowanej dla ustawodawstwa państwa.

Regiony i prowincje autonomiczne Trento i Bolzano, w materiach należących do ich kompetencji, uczestniczą w decyzjach zmierzających do tworzenia wspólnotowych aktów normatywnych i zapewniają wprowadzenie w życie i wykonanie umów międzynarodowych i aktów prawnych Unii Europejskiej, z przestrzeganiem procedury określonej przez ustawę państwa, która reguluje sposoby wykonywania władzy zastępczej w razie zaistnienia uchybień. W materiach ustawodawstwa wyłącznego uprawnienia do wydawania przepisów wykonawczych należą do państwa, z wyłączeniem sytuacji gdy zostaną upoważnione regiony. Uprawnienia do wydawania przepisów wykonawczych należą do regionów we wszystkich pozostałych materiach. Gminy, prowincje i miasta metropolitalne są uprawnione do wydawania przepisów wykonawczych w odniesieniu do organizacji spraw i realizowania funkcji im przydzielonych.

Ustawy regionalne usuwają przeszkody utrudniające pełną równość mężczyzn i kobiet w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym oraz promują równość kobiet i mężczyzn w dostępie do urzędów wybieralnych.

Ustawa regionalna ratyfikuje porozumienia regionu z innymi regionami zawarte dla lepszego wykonywania własnych funkcji, włącznie z wyodrębnieniem organów wspólnych.

W materiach należących do kompetencji własnych region może zawierać umowy z państwami i porozumienia z wewnętrznymi organami terytorialnymi innego państwa, w sytuacjach i w formach regulowanych przez ustawodawstwo państwa.

Artykuł 118[26]

Funkcje administracyjne są przyznane gminom z wyłączeniem sytuacji, gdy dla zapewnienia ich jednolitego wykonywania zostaną udzielone prowincjom, miastom metropolitalnym, regionom i państwu, na podstawie zasady subsydiarności, dyferencjacji i proporcjonalności.

Gminy, prowincje i miasta metropolitalne dysponują własnymi funkcjami administracyjnymi oraz funkcjami przyznanymi ustawą państwową lub regionalną, stosownie do odpowiednich kompetencji.

Ustawa państwowa reguluje formy współpracy pomiędzy państwem i regionami w sprawach, o których mowa w art. 117 ust. 2 lit. b) i h), a nadto reguluje formy porozumienia i koordynacji w sferze ochrony dóbr kulturalnych.

Państwo, regiony, miasta metropolitalne, prowincje i gminy popierają niezależną inicjatywę obywateli, pojedynczych i stowarzyszonych, dla rozwijania aktywności na rzecz interesu powszechnego, w oparciu o zasadę subsydiarności.

Artykuł 119[27]

Gminy, prowincje, miasta metropolitalne i regiony dysponują autonomią finansową w zakresie dochodów i wydatków.

Gminy, prowincje, miasta metropolitalne i regiony mają autonomiczne źródła dochodów. Ustalają i stosują podatki i dochody własne, w zgodzie z Konstytucją i według zasad koordynacji finansów publicznych i systemu podatkowego. Dysponują współudziałem w zysku z podatków skarbowych państwa odnoszących się do ich terytoriów.

Ustawa państwa tworzy fundusz wyrównawczy, bez ograniczeń w zakresie przeznaczenia, dla terytoriów, których mieszkańcy posiadają mniejszą zdolność podatkową.

Środki pochodzące ze źródeł, o których mowa w ustępach wcześniejszych, pozwalają gminom, prowincjom, miastom metropolitalnym i regionom na całkowite finansowanie zadań publicznych na nie nałożonych.

Dla pobudzenia rozwoju gospodarczego, spoistości i solidarności społecznej, dla usunięcia nierówności ekonomicznych i społecznych, dla popierania efektywnej realizacji praw osoby lub dla zapewnienia celów innych niż normalne wykonywanie funkcji, państwo przeznacza środki dodatkowe i podejmuje specjalne interwencje na rzecz określonych gmin, prowincji, miast metropolitalnych i regionów.

Gminy, prowincje, miasta metropolitalne i regiony posiadają własny majątek, przyznany według zasad ogólnych określonych przez ustawę państwa. Mogą generować zadłużenie jedynie dla finansowania wydatków inwestycyjnych. Wykluczone jest gwarantowanie przez państwo pożyczek w ramach takich kontraktów.

Artykuł 120[28]

Region nie może ustalać ceł importowych lub eksportowych albo tranzytowych pomiędzy regionami ani wydawać aktów prawnych, które utrudniają w jakikolwiek sposób swobodne poruszanie się osób i przemieszczanie towarów między regionami, ani ograniczać wykonywania prawa do pracy w jakiejkolwiek części terytorium kraju.

Rząd może zastąpić organy regionów, miast metropolitalnych, prowincji i gmin w razie nierespektowania przez nie norm oraz umów międzynarodowych lub unormowań wspólnotowych albo w razie zaistnienia poważnego niebezpieczeństwa dla życia i dla porządku publicznego, albo też kiedy wymagają tego ochrona jednolitości prawnej albo jedności ekonomicznej, a w szczególności ochrona istotnego poziomu świadczeń w zakresie praw obywatelskich i socjalnych, niezależnie od terytorialnych granic władz lokalnych. Ustawa określa procedury gwarantujące, by kompetencje zastępcze były wykonywane w sposób respektujący zasadę subsydiarności i zasadę lojalnej współpracy.

Artykuł 121[29]

Organami regionu są: rada regionalna, giunta[30] (zarząd) i jej przewodniczący.

Rada regionalna sprawuje władzę ustawodawczą przyznaną regionowi i inne funkcje udzielone jemu przez Konstytucję i przez ustawy. Może przedstawiać izbom projekty ustaw.

Giunta regionalna [zarząd] jest organem wykonawczym regionu.

Przewodniczący giunty reprezentuje region; kieruje polityką giunty i jest za nią odpowiedzialny; promulguje ustawy i wydaje rozporządzenia regionalne; kieruje działalnością administracyjną przekazaną przez państwo regionowi, stosując się do wytycznych Rządu Republiki.

Artykuł 122[31]

System wyborczy oraz przypadki niewybieralności i niepołączalności urzędu przewodniczącego i innych członków giunty regionalnej, a ponadto radnych regionalnych, są regulowane ustawą regionalną w ramach fundamentalnych zasad określonych przez ustawę Republiki, która określa także kadencję organów wybieralnych.

Nikt nie może jednocześnie wchodzić w skład rady albo giunty regionalnej i do jednej z izb parlamentu, do innej rady lub do innej giunty regionalnej, albo też do Parlamentu Europejskiego.

Rada wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i prezydium.

Radni regionalni nie mogą być pociągani do odpowiedzialności za wyrażane opinie ani za sposób głosowania w wykonywaniu swoich funkcji.

Przewodniczący giunty regionalnej jest wybierany w głosowaniu powszechnym i bezpośrednio, chyba że statut regionalny stanowi inaczej. Wybrany przewodniczący mianuje i odwołuje członków giunty.

Artykuł 123[32]

Każdy region posiada statut, który zgodnie z Konstytucją określa jego formę rządu i podstawowe zasady organizacji i funkcjonowania. Statut reguluje wykonywanie prawa inicjatywy i referendum w sprawie ustaw i zarządzeń administracyjnych regionu, jak również publikację ustaw i rozporządzeń regionalnych.

Statut jest uchwalany i zmieniany przez radę regionalną w drodze ustawy uchwalonej bezwzględną większością jej członków, w dwóch czytaniach następujących po sobie, z przerwą trwającą nie krócej niż dwa miesiące. Ustawa taka nie wymaga poświadczenia przez Komisarza Rządu. Rząd Republiki może przedstawić wniosek o stwierdzenie zgodności z konstytucją statutów regionalnych przed Sądem Konstytucyjnym w ciągu trzydziestu dni od ich publikacji.

Statut jest poddawany pod referendum ludowe, jeśli w ciągu trzech miesięcy od jego publikacji zażąda tego 1⁄50 wyborców regionu lub 1⁄5 członków rady regionalnej. Statut poddany pod referendum nie zostaje podpisany, jeśli nie zostanie zatwierdzony większością oddanych głosów ważnych.

W każdym regionie statut reguluje działalność rady samorządów lokalnych jako organu konsultacyjnego w stosunkach pomiędzy regionem a organami lokalnymi.

Artykuł 124[33]

[Uchylony]

Artykuł 125[34]

W regionie tworzone są organy sądownictwa administracyjnego pierwszej instancji, zgodnie z uregulowaniami przyjętymi przez ustawę Republiki. Dopuszczalne jest tworzenie wydziałów z siedzibą znajdującą się poza stolicą regionu.

Artykuł 126[35]

O rozwiązaniu rady regionalnej i złożeniu ze stanowiska przewodniczącego giunty postanawia wymagającym uzasadnienia dekretem prezydent Republiki, gdyby uchwalone zostały przez nią akty sprzeczne z konstytucją lub poważnie naruszające ustawy. Rozwiązanie i złożenie z urzędu mogą być także postanowione przez wzgląd na bezpieczeństwo narodowe. Dekret jest wydawany, po wysłuchaniu komisji do spraw regionalnych złożonej z deputowanych i senatorów, w sposób określony przez ustawę Republiki.

Rada regionalna może wyrazić wotum nieufności wobec przewodniczącego giunty poprzez złożenie umotywowanego wniosku, podpisanego przez co najmniej 1⁄5 swoich członków, i uchwalenie go w głosowaniu imiennym bezwzględną większością swoich członków. Wniosek nie może być poddany pod dyskusję przed upływem trzech dni od jego przedstawienia.

Uchwalenie wotum nieufności wobec przewodniczącego giunty wybranego w głosowaniu powszechnym i bezpośrednim, a nadto złożenie z urzędu, trwała przeszkoda w sprawowaniu urzędu, śmierć lub zrzeczenie się urzędu przez samego przewodniczącego pociągają za sobą dymisję giunty i rozwiązanie rady. W każdym przypadku te same skutki odnoszone są do jednoczesnych dymisji większości członków rady.

Artykuł 127[36]

Jeśli Rząd uzna, że ustawa regionalna została wydana z przekroczeniem kompetencji regionu może, w ciągu sześćdziesięciu dni od jej opublikowania, wystąpić z wnioskiem w sprawie jej zgodności z konstytucją do Sądu Konstytucyjnego.

Jeżeli region uzna, że ustawa lub akt mający moc ustawy państwa albo innego regionu narusza jego zakres kompetencji, może wystąpić, w ciągu sześćdziesięciu dni od publikacji ustawy albo aktu mającego moc ustawy, z wnioskiem w sprawie jej zgodności z konstytucją do Sądu Konstytucyjnego

Artykuł 128

[Uchylony][37]

Artykuł 129

[Uchylony][38]

Artykuł 130

[Uchylony][39]

Artykuł 131[40]

Tworzy się następujące regiony:

Piemont;

Valle d’Aosta;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia;

Liguria;

Emilia-Romania;

Toskania;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise;

Kampania;

Puglia;

Basilicata;

Kalabria;

Sycylia;

Sardynia.

Artykuł 132[41]

W drodze ustawy konstytucyjnej, po wysłuchaniu rad regionalnych, można zarządzić połączenie istniejących regionów lub utworzenie nowych regionów posiadających co najmniej milion mieszkańców, gdy zażądają tego rady gminne reprezentujące co najmniej jedną trzecią część zainteresowanej ludności, a wniosek będzie zatwierdzony w referendum większością głosów tejże samej ludności.

Ustawą Republiki, uchwaloną za zgodą większości ludności jednej albo kilku zainteresowanych prowincji oraz jednej gminy albo kilku zainteresowanych gmin, wyrażoną w referendum oraz po wysłuchaniu rad regionalnych, można sprawić, by prowincje i gminy, które tego zażądają, zostały odłączone od jednego regionu i przyłączone do innego.

Artykuł 133

Zmiana okręgów prowincji i ustanowienie nowych prowincji w granicach jednego regionu dokonywane są ustawami Republiki z inicjatywy gmin, po wysłuchaniu opinii samego regionu.

Region, po wysłuchaniu opinii zainteresowanej ludności, może na mocy własnych ustaw utworzyć na własnym terytorium nowe gminy i zmieniać ich okręgi oraz nazwy.

Tytuł VI
Gwarancje konstytucyjne

Rozdział I
Sąd Konstytucyjny

Artykuł 134

Sąd Konstytucyjny rozstrzyga:

w sprawach dotyczących zgodności z Konstytucją ustaw i aktów z mocą ustawy państwa i regionów;

w sprawach sporów kompetencyjnych między władzami państwa, między państwem a regionami i między regionami;

w sprawie oskarżenia wniesionego przeciwko Prezydentowi Republiki na mocy przepisu Konstytucji[42].

Artykuł 135[43]

Sąd Konstytucyjny składa się z piętnastu sędziów mianowanych w jednej trzeciej przez Prezydenta Republiki, w jednej trzeciej przez parlament na wspólnym posiedzeniu i w jednej trzeciej przez najwyższe sądy – powszechne i administracyjne.

Sędziowie Sądu Konstytucyjnego są wybierani spośród sędziów, również w stanie spoczynku, wyższych sądów powszechnych i administracyjnych, uniwersyteckich zwyczajnych profesorów prawa i adwokatów z co najmniej dwudziestoletnią praktyką zawodową.

Sędziowie Sądu Konstytucyjnego są mianowani na dziewięć lat, okres ten liczy się dla każdego z nich od dnia złożenia ślubowania i nie mogą być mianowani ponownie.

Z upływem kadencji sędzia konstytucyjny opuszcza urząd i zaprzestaje wykonywania funkcji.

Sąd wybiera spośród swoich członków, zgodnie z przepisami ustawy przewodniczącego, który pozostaje na stanowisku przez trzy lata i może być ponownie wybrany, z uwzględnieniem jednak terminu upływającej jego własnej kadencji.

Urząd sędziego Sądu Konstytucyjnego jest niepołączalny z mandatem członka parlamentu, rady regionalnej, z wykonywaniem zawodu adwokata i z jakimkolwiek stanowiskiem i urzędem wskazanym przez ustawę[44].

W rozpatrzeniu oskarżenia przeciwko Prezydentowi Republiki uczestniczy, oprócz sędziów zwykłych Sądu Konstytucyjnego, szesnastu członków powołanych w drodze losowania z listy obywateli spełniających wymogi wybieralności do Senatu, którą parlament układa co dziewięć lat poprzez wybór dokonywany w ten sam sposób, w jaki dokonuje się wyboru sędziów Sądu Konstytucyjnego.

Artykuł 136

Jeśli Sąd stwierdza niezgodność z Konstytucją przepisu ustawy albo aktu z mocą ustawy, tracą one moc następnego dnia po ogłoszeniu wyroku.

Wyrok Sądu jest publikowany, a informacja o nim jest komunikowana izbom parlamentu oraz zainteresowanym radom regionalnym, ażeby, jeśli uznają to za konieczne, przedsięwzięły stosowne działania w zgodzie z Konstytucją.

Artykuł 137

Ustawa konstytucyjna określa warunki, formy i terminy przedstawienia do rozstrzygnięcia wniosków w kwestii zgodności z konstytucją i gwarancje niezawisłości sędziów Sądu.

W formie ustawy zwykłej określa się inne warunki niezbędne dla utworzenia i funkcjonowania Sądu.

Od wyroków Sądu Konstytucyjnego nie jest dopuszczalne jakiekolwiek odwołanie.

Rozdział II
Zmiana Konstytucji.
Ustawy konstytucyjne

Artykuł 138

Ustawy o zmianie Konstytucji i inne ustawy konstytucyjne są uchwalane przez każdą z izb w trakcie dwóch następujących po sobie debat, z przerwą między nimi nie krótszą niż trzy miesiące, i są uchwalane w drugim głosowaniu większością bezwzględną członków każdej z izb.

Ustawy te są poddawane referendum ludowemu, jeśli w ciągu trzech miesięcy od ich ogłoszenia zażąda tego jedna piąta członków jednej z izb lub pięćset tysięcy wyborców albo pięć rad regionalnych. Ustawa poddana pod referendum nie jest promulgowana, jeśli nie jest przyjęta większością ważnie oddanych głosów.

Nie przeprowadza się referendum, jeśli ustawa została uchwalona w drugim głosowaniu przez każdą z izb większością dwóch trzecich głosów ich członków[45].

Artykuł 139

Republikańska forma rządów nie może być przedmiotem zmiany konstytucji.

Postanowienia przejściowe i końcowe[46]

I

Z chwilą wejścia w życie Konstytucji Tymczasowa Głowa Państwa wykonuje kompetencje Prezydenta Republiki i przyjmuje tytuł Prezydenta Republiki.

II

Jeżeli do dnia wyborów Prezydenta Republiki nie zostaną utworzone wszystkie rady regionalne, w wyborach uczestniczą jedynie członkowie obu izb.

III

Do pierwszego składu Senatu Republiki jako senatorowie są mianowani dekretem Prezydenta Republiki deputowani do Zgromadzenia Konstytucyjnego spełniający ustawowe wymagania dla zostania senatorem i którzy:

byli prezesami Rady Ministrów albo Zgromadzeń Ustawodawczych;

uczestniczyli w pracach rozwiązanego Senatu;

byli deputowanymi przez co najmniej trzy kadencje, wliczając w to Zgromadzenie Konstytucyjne;

zostali pozbawieni mandatów podczas posiedzenia 9 listopada 1926 r.;

odcierpieli karę pozbawienia wolności nie mniejszą niż pięć lat, w następstwie skazania przez specjalny trybunał faszystowski dla obrony państwa.

Ponadto mianowani senatorami są, na mocy dekretu Prezydenta Republiki, członkowie rozwiązanego Senatu, którzy brali udział w Doradczym Zgromadzeniu Narodowym.

Z prawa do nominacji na senatora można zrezygnować przed podpisaniem dekretu nominacyjnego. Wyrażenie zgody na kandydowanie w wyborach parlamentarnych pociąga za sobą rezygnację z prawa do nominacji na senatora.

IV

W pierwszych wyborach do Senatu obszar Molise jest traktowany jako osobny region, z liczbą przysługujących mu senatorów odpowiednią do liczby jego ludności[47].

V

Postanowienia art. 80 Konstytucji, o ile dotyczą umów międzynarodowych, które pociągają za sobą zobowiązania finansowe albo zmiany ustaw, wchodzą w życie z dniem zwołania izb.

VI

W ciągu pięciu lat od wejścia w życie Konstytucji należy poddać rewizji obecnie istniejące organy sądownictwa specjalnego, z wyjątkiem zakresów działania Rady Stanu, Trybunału Obrachunkowego i trybunałów wojskowych.

W ciągu roku od tej samej daty zostanie przeprowadzona w drodze ustawy reorganizacja Najwyższego Trybunału Wojskowego zgodnie z art. 111.

VII[48]

Dopóki nie będzie wydana w zgodności z Konstytucją nowa ustawa o organizacji sądownictwa, należy przestrzegać dotychczas obowiązujących zasad organizacyjnych.

Dopóki nie rozpocznie funkcjonowania Sąd Konstytucyjny, orzeczenie w sprawach wskazanych w art. 134 zapada w formach i w granicach zasad istniejących przed wejściem w życie Konstytucji.

VIII

Wybory do rad regionalnych i pochodzących z wyboru organów administracji prowincji zostaną zarządzone w ciągu roku od wejścia w życie Konstytucji.

Ustawy Republiki regulują dla każdej dziedziny administracji publicznej sposób przekazania funkcji państwowych przyznanych regionom. Dopóki nie zostanie przeprowadzona reorganizacja i rozdzielenie funkcji administracyjnych między organy lokalne, w gestii prowincji i gmin pozostają funkcje, które wykonują obecnie, i inne, które regiony przekażą im do wykonywania.

Ustawy Republiki regulują sposób przejścia do regionów funkcjonariuszy i urzędników państwowych, również z administracji centralnej, którzy będą niezbędni dla nowego porządku. Dla tworzenia swoich urzędów regiony winny, z wyjątkiem sytuacji koniecznych, pozyskiwać swój personel spośród pracowników aparatu państwa i organów władz lokalnych.

IX

Republika w ciągu trzech lat od wejścia w życie Konstytucji dostosuje swoje ustawy do potrzeb autonomii lokalnej oraz do uprawnień ustawodawczych przyznanych regionom.

X

Do Regionu Friuli-Venezia Giulia, o którym jest mowa w art. 116, tymczasowo stosuje się postanowienia ogólne Tytułu V drugiej części, z zachowaniem ochrony mniejszości językowych stosownie do postanowień art. 6.

XI

W ciągu pięciu lat[49] od wejścia w życie Konstytucji, ustawy konstytucyjne mogą tworzyć inne regiony, modyfikując wykaz z art. 131, i to bez zachowania warunków wymaganych przez ust. 1 art. 132, zachowując jednakże wymóg wysłuchania zainteresowanej ludności.

XII

Zabronione jest ponowne organizowanie, w jakiejkolwiek formie, rozwiązanej partii faszystowskiej.

Na zasadzie wyjątku od art. 48 zostaną ustanowione przez ustawę, na okres nie dłuższy niż pięcioletni od wejścia w życie Konstytucji, czasowe ograniczenia prawa głosu i wybieralności dla odpowiedzialnych przywódców reżimu faszystowskiego.

XIII[50]

Dobra znajdujące się na terytorium kraju byłych królów dynastii Sabaudzkiej, ich małżonek oraz ich potomków męskich zostają przejęte przez państwo. Przeniesienia i ustanowienia praw rzeczowych na tych dobrach dokonane po 2 czerwca 1946 r. są nieważne.

XIV

Tytułów szlacheckich nie uznaje się.

Nazwy związane z tytułami istniejącymi przed 28 października 1922 r. uważane są za część składową nazwiska.

Zakon św. Maurycego jest zachowany jako fundacja szpitalna i działa w sposób określony przez ustawę.

Ustawa ureguluje zniesienie Rady Heraldycznej.

XV

Wraz z wejściem w życie Konstytucji traktuje się jako przekształcony w ustawę namiestnikowski dekret ustawodawczy z 25 czerwca 1944 r., nr 151, o tymczasowej organizacji państwa[51].

XVI

W ciągu roku od wejścia w życie Konstytucji przeprowadza się rewizję i uzgodnienie z nią wcześniejszych ustaw konstytucyjnych, które nie zostały do tego czasu wyraźnie albo w sposób dorozumiany uchylone.

XVII[52]

Zgromadzenie Konstytucyjne zostanie zwołane przez swego przewodniczącego przed 31 stycznia 1948 r. dla uchwalenia ustawy o wyborach do Senatu Republiki, regionalnych statutów specjalnych i ustawy prasowej.

Aż do dnia wyborów nowych izb, Zgromadzenie Konstytucyjne może być zwołane w razie konieczności rozpatrzenia spraw należących do jego kompetencji w myśl art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 3 ust. 1 i 2 dekretu ustawodawczego z 16 marca 1946 r., nr 98.

W tym okresie wypełniają swoje funkcje komisje stałe. Komisje ustawodawcze odsyłają rządowi projekty ustaw przekazane im wraz z ewentualnymi uwagami i propozycjami poprawek.

Deputowani mogą przedstawiać rządowi interpelacje z żądaniem pisemnej odpowiedzi.

Zgromadzenie Konstytucyjne w sprawach, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, jest zwoływane przez swego przewodniczącego na umotywowany wniosek rządu albo co najmniej dwustu deputowanych.

XVIII

Niniejsza Konstytucja jest promulgowana przez Tymczasową Głowę Państwa w ciągu pięciu dni od jej uchwalenia przez Zgromadzenie Konstytucyjne i wchodzi w życie 1 stycznia 1948 r.

Tekst Konstytucji jest umieszczony w lokalach gminnych każdej gminy Republiki i ma tam pozostać wyłożony przez cały rok 1948, żeby każdy obywatel mógł się z nim zapoznać.

Konstytucja opatrzona pieczęcią państwa zostanie włączona do urzędowego Zbioru ustaw i dekretów Republiki.

Konstytucja jako Ustawa Zasadnicza Republiki winna być wiernie przestrzegana przez wszystkich obywateli i przez wszystkie organy państwa.

W Rzymie, w dniu 27 grudnia 1947 roku.

Enrico De Nicola

Kontrasygnujący:

Przewodniczący Zgromadzenia Konstytucyjnego

Umberto Terracini

Przewodniczący Rady Ministrów

Alcide De Gasperi

Minister Sprawiedliwości

Grassi[1] Pakty Laterańskie zostały zmodyfikowane umową konkordatową z 18 lutego 1984 r. wykonaną przez ustawę z 25 marca 1985 r. nr 121 (GU z 10 kwietnia 1985 r., nr 85, dodatek).

[2] Dla regulowania takich stosunków uchwalono ustawy: z 11 sierpnia 1984 r., nr 449, z 22 listopada 1988 r., nr 516, z 22 listopada 1988 r., nr 517 i z 8 marca 1989 r., nr 101 (GU z 13 sierpnia 1984 r., nr 222; z 2 grudnia 1988 r., nr 283; z 23 marca 1989 r., nr 69) przyjęte na podstawie uprzednich umów zawartych odpowiednio ze Stołem Waldensów (Tavola Valdese), z chrześcijańskimi kościołami adwentystów, ze Zgromadzeniami Boga i z Gminami żydowskimi. Najświeższymi ustawami w tym zakresie są ustawy: z 5 października 1993 r., nr 409 (GU z 11 października 1993 r., nr 239), z 12 kwietnia 1995 r., nr 116 (GU z 22 kwietnia 1995 r., nr 94), z 29 listopada 1995 r., nr 520 (GU z 7 grudnia 1995 r., nr 286), z 20 grudnia 1996 r., nr 637 i 638 (GU z 21 grudnia 1996 r., nr 299) dla uregulowania stosunków z innymi wyznaniami albo dla modyfikowania wcześniejszych porozumień.

[3] Na podstawie ustawy konstytucyjnej z 21 czerwca 1967 r., nr 1 (GU z 3 lipca 1967 r., nr 164) „ostatniego ustępu art. 10 Konstytucji nie stosuje się do przestępstw ludobójstwa”.

[4] Na podstawie ustawy konstytucyjnej z 21 czerwca 1967 r., nr 1 „ostatni ustęp art. 26 Konstytucji nie ma zastosowania do przestępstw ludobójstwa” – por. też art. 10 Konstytucji Włoch.

[5] Przepis ten został zmieniony na mocy art. 1 ustawy konstytucyjnej nr 1 z dnia 2 października 2007 r. Por. także Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Protokół nr 6 w sprawie zniesienia kary śmierci przyjęty w Strasburgu 28 kwietnia 1983 r. i wykonany w Republice Włoskiej ustawą nr 8 z 2 stycznia 1989 r. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica nr 12 z 16 stycznia 1989 r. – dodatek zwyczajny) oraz ustawą nr 589 z 13 października 1994 r. w kwestii uchylenia kary śmierci w kodeksie karnym wojskowym czasu wojny (Gazzetta Ufficiale della Repubblica nr 250 z 25 października 1994 r.).

[6] Zob. ustawę z 12 czerwca 1990 r., nr 146, zatytułowaną „Normy w sprawie wykonywania prawa do strajku w podstawowych służbach publicznych” (GU z 14 czerwca 1990 r., nr 137).

[7] Ustęp wprowadzony przez art. 1 ustawy konstytucyjnej z 17 stycznia 2000 r., nr 1 (GU z 20 stycznia 2000 r., nr 15).

[8] Zdanie to zostało dodane przez art. 1 ustawy konstytucyjnej z 30 maja 2003 r., nr 1 (GU z 12 czerwca 2003 r., nr 134).

[9] Artykuł został tak ukształtowany najpierw przez art. 1 ustawy konstytucyjnej z 9 lutego 1963, nr 2 odnoszący się do „Zmian w art. 56, 57 i 60 Konstytucji” (GU z 12 lutego 1963, nr 40), a następnie został zmodyfikowany w ust. 2 i 4 art. 1 ustawy konstytucyjnej z 23 stycznia 2001 r., nr 1 odnoszącej się do „Zmian w art. 56 i 57 Konstytucji dotyczących liczby deputowanych i senatorów w reprezentacji Włochów zamieszkałych za granicą” (GU z 24 stycznia 2001 r., nr 19). Zob. ponadto przepisy przejściowe w art. 3 ustawy nr 1 z 2001 r.

[10] Jest to przepis w brzmieniu nadanym najpierw art. 2 ustawy konstytucyjnej z 9 lutego 1963 r., nr 2, następnie był on modyfikowany przez ustawę konstytucyjną z 27 grudnia 1963 r., nr 3, tworzącą Region Molise (GU z 4 stycznia 1964 r., nr 3), a ponadto przez art. 2 ust. 1, 2 i 4 ustawy konstytucyjnej z 23 stycznia 2001 r., nr 1 dotyczącej „Zmian w art. 56 i 57 Konstytucji dotyczących liczby deputowanych i senatorów w reprezentacji Włochów zamieszkałych za granicą” (GU z 24 stycznia 2001 r., nr 19). Por. też ustawę konstytucyjną z 9 marca 1961 r., nr 1, w sprawie przyznania w okresie przejściowym miejsc regionowi Friuli-Venezia Giulia (GU z 1 kwietnia 1961 r., nr 82).

[11] W brzmieniu nadanym przez art. 3 ustawy konstytucyjnej z 9 lutego 1963 r., nr 2, dotyczącej „Zmian do art. 56, 57 i 60 Konstytucji” (GU nr 40 z 12 lutego 1963 r.). Pierwotnie kadencja izb była sześcioletnia.

[12] Treść tego artykułu została ustalona ustawą konstytucyjną z 29 października 1993 r., nr 3 (GU z 30 października 1993 r., nr 256). W kwestii immunitetu sędziów Sądu Konstytucyjnego zob. art. 3 ustawy konstytucyjnej z 9 lutego 1948 r., nr 1.

[13] Por. art. 2 ustawy konstytucyjnej z 11 marca 1953 r., nr 1, i rozdział II ustawy z 25 maja 1970 r., nr 352.

[14] Artykuł ten został zmieniony ustawą konstytucyjną z 6 marca 1992 r., nr 1 (GU z 9 marca 1992 r., nr 57).

[15] Chodzi tu o tzw. prowizorium budżetowe. Sami Włosi mówią o „1’esercizio provisorio del bilancio”.

[16] Przepis w brzmieniu nadanym przez ustawę konstytucyjną z 4 listopada 1991 r., nr 1 (GU z 8 listopada 1991 r., nr 262).

[17] Przepis w brzmieniu nadanym przez art. 1 ustawy konstytucyjnej z 16 stycznia 1989 r., nr 1. Zob. też ustawę z 5 czerwca 1989 r., nr 219.

[18] W brzmieniu opublikowanym w wydaniu nadzwyczajnym GU z 27 grudnia 1947 r., z powodu błędu drukarskiego. W miejsce słowa „funzioni” pojawiło się słowo „funzionari”: por. errata korygująca w GU z 3 stycznia 1948 r., nr 2.

[19] Pierwszych pięć ustępów zostało wprowadzonych przez art. 1 ustawy konstytucyjnej z 23 listopada 1999 r. nr 2 (GU z 23 grudnia 1999 r., nr 300).

[20] Tytuł V Konstytucji Włoch został zmodyfikowany przez ustawę konstytucyjną z 18 października 2001 r., nr 3 (GU z 24 października 2001 r., nr 248).

[21] Przepis zmieniony przez art. 1 ustawy konstytucyjnej z 18 października 2001 r., nr 3 (GU z 24 października 2001 r., nr 248).

[22] Bywa że dla odróżnienia, iż chodzi o ustawę pochodzącą od parlamentu państwa nie zaś od rady regionalnej w postanowieniach konstytucji pojawia się, zwłaszcza w jej tytule V pojęcie „ustawy państwa” (la legge delio Stato). Twórcy konstytucji niestety zaciemniają nieco sprawy terminologiczne, posługując się w innym miejscu np. w art. 126 ust. 1 in fine pojęciem jeszcze innym, tj. „ustawy Republiki” (le legge delia Repubblica), notabene tożsamym z pojęciem „ustawy państwa”.

[23] Przepis uchylony przez art. 9 ust. 2 ustawy konstytucyjnej z 18 października 2001 r., nr 3 (GU z 24 października 2001 r., nr 248).

[24] Obecna treść tego przepisu ustalona została przez art. 2 ustawy konstytucyjnej wyżej cytowanej. Zob. też ustawę konstytucyjną z 26 lutego 1948 r., nr 2 (w kwestii Statutu Sycylii), ustawę konstytucyjną z 26 lutego 1948 r., nr 3 (w kwestii Statutu Sardynii), ustawę konstytucyjną z 26 lutego 1948 r., nr 4 (w kwestii Statutu Valle d’Aosty), ustawę konstytucyjną z 26 lutego 1948 r., nr 5 i dekret Prezydenta Republiki z 31 sierpnia 1972 r., nr 670 (w kwestii Statutu TrentinoGórnej Adygi), ustawę konstytucyjną z 31 stycznia 1963 r., nr 1 (w kwestii Statutu Friuli-Venezia Giulia). Zob. również ustawę konstytucyjną z 9 maja 1986 r., nr 1 zawierającą zmiany do art. 16 Statutu Sardynii (GU z 15 maja 1986 r., nr 111), ustawę konstytucyjną z 12 kwietnia 1989 r., nr 3 zawierającą zmiany i uzupełniania do ustawy konstytucyjnej z 23 lutego 1972 r., nr 1 dotyczącej kadencji sycylijskiego zgromadzenia regionalnego i rad regionalnych regionów posiadających statuty specjalne (GU z 14 kwietnia 1989 r., nr 87), a nadto ustawę konstytucyjną z 23 września 1993 r., nr 2 zawierającą zmiany i uzupełnienia do statutów specjalnych Valle d’Aosty, Sardynii, Friuli-Venezia Giulia oraz dla Trentino-Górnej Adygi (GU z 25 września 1993 r., nr 226).

[25] Przepis jest rezultatem zmiany przyjętej w art. 3 ustawy konstytucyjnej z 18 października 2001 r., nr 3 (GU z 24 października 2001 r., nr 248).

[26] Przepis ten jest wynikiem zmiany przyjętej w art. 4 ww. ustawy konstytucyjnej.

[27] Przepis ten jest wynikiem zmiany przyjętej w art. 5 ww. ustawy konstytucyjnej.

[28] Przepis ten jest wynikiem zmiany przyjętej w art. 6 ww. ustawy konstytucyjnej.

[29] Przepis ten jest wynikiem zmiany przyjętej w ust. 2 i 4 w ustawie konstytucyjnej z 22 listopada 1999, nr 1 (GU z 22 grudnia 1999 r., nr 299).

[30] Giunta jest to zarząd czy komitet wykonawczy regionu.

[31] Przepis ten jest wynikiem zmiany przyjętej w art. 2 ww. ustawy konstytucyjnej.

[32] Przepis ten jest wynikiem zmian przyjętych w art. 3 ww. ustawy konstytucyjnej oraz w art. 7 ustawy konstytucyjnej z 18 października 2001 r. nr 3, por. przypis 22.

[33] Przepis ten został uchylony przez art. 9 ust. 2 ustawy konstytucyjnej z 2001 r., por. przypis 22.

[34] Ibidem.

[35] Przepis ten jest konsekwencją zmiany tekstu pierwotnego konstytucji dokonanej w art. 4 ustawy konstytucyjnej z 22 listopada 1999 r. (GU z 22 grudnia 1999 r., nr 299).

[36] Treść tego przepisu jest następstwem zmiany przyjętej w art. 8 powoływanej już ustawy konstytucyjnej z 18 października 2001 r., nr 3.

[37] Uchylenie nastąpiło na podstawie art. 9 ust. 2 ww. ustawy konstytucyjnej z 2001 r.

[38] Ibidem.

[39] Ibidem.

[40] Przepis ten został zmodyfikowany przez art. 1 ustawy konstytucyjnej z 27 grudnia 1963 r., nr 3 (GU z 4 stycznia 1964 r., nr 3), która utworzyła Region „Molise”. Pierwotnie Abruzzi i Molise ukształtowane były jako jeden region.

[41] Przepis ten został zmieniony przez art. 9 ust. 1 ustawy konstytucyjnej z 2001 r., nr 3.

[42] Ostatni akapit tego przepisu został zmieniony przez art. 2 ustawy konstytucyjnej z 16 stycznia 1989 r., nr 1. Wcześniej przewidywał on właściwość Sądu Konstytucyjnego w razie oskarżenia wytoczonego także przeciwko ministrom.

[43] Przepis ten zmieniony został przez art. 1 ustawy konstytucyjnej z 22 listopada 1967 r., nr 2 i przez ustawę konstytucyjną z 16 stycznia 1989 r., nr 1.

[44] Por. art. 7 ustawy z 11 marca 1953 r., nr 87. Niepołączalność z mandatem członka rady regionalnej ustaliła ustawa z 23 kwietnia 1981 r., nr 154 (art. 4), zaś niepołączalność z członkostwem w Najwyższej Radzie Sądownictwa ustaliła ustawa z 11 kwietnia 1990 r., nr 74 (art. 11).

[45] Referendum przewidziane w tym przepisie regulowane jest przez tytuł I ustawy z 25 maja 1970 r., nr 352.

[46] Większość z tych postanowień utraciła już moc obowiązującą poza przepisami X, XII, XIII i XIV w aktualnie przytoczonej tu wersji. Zob. też przypis 46.

[47] Por. także artykuły 57 i 131, których treść modyfikowana była ustawą konstytucyjną z 27 grudnia 1963 r., nr 3.

[48] Ustęp 3 tego przepisu, dotyczący wyboru pierwszego składu Sądu Konstytucyjnego i 12-letniej kadencji sędziów tego Sądu został uchylony przez art. 7 ustawy konstytucyjnej z 22 listopada 1967 r., nr 2 (GU nr 294 z 25 listopada 1967 r.).

[49] Termin ten został przedłużony do 31 grudnia 1963 r. przez ustawę konstytucyjną z 18 marca 1958 r., nr 1.

[50] Ustępy 1 i 2 art. XIII zostały unieważnione przez ustawę konstytucyjną z 23 października 2002 r., nr 1 (GU nr 252 z 26 października 2002 r.), co oznaczą że nie istnieją już w Italii wcześniejsze ograniczenia dla potomków dynastii Sabaudów.

[51] Dekret ten został opublikowany w GU z 8 lipca 1944 r., nr 39, seria specjalna i był zatytułowany „Assemblea per la nuova Costituzione delio Stato, giuramento dei membri del Governo e facolta del Governo di emanare norme giuridiche”.

[52] Przepis art. XVII w całości ma już historyczny charakter, bowiem odnosił się wyłącznie do prac Zgromadzenia Konstytucyjnego aż do chwili rozpoczęcia prac przez nowo wybrane izby parlamentarne, tj. do 18 kwietnia 1948 r. Niestety, po dziś dzień tekst Konstytucji Włoch nie doczekał się obwieszczenia tekstu jednolitego pomimo zmian wprowadzonych do 35 artykułów i całego tytułu V od 1953 do 2003 r.